Dictionaries | References

गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये

प्रथम एखादी वाईट गोष्‍ट करूं नये एकदां एक वाईट गोष्‍ट केली म्‍हणजे मग तिचे होणारे एका पाठीमागून एक सर्व परिणाम टाळण्याचा प्रयत्‍न करावा
यात शहाणपणा आहे. जास्‍त जास्‍त मूर्खपणा करीत जाऊं नये.

Related Words

बोट   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भांडाच्या गांडीखालून जाऊं नये   आपलें गमवूं नये, दुसर्‍यावर दोष ठेऊं नये   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   चालायला येण्यापूर्वी धांवण्याची हाव धरूं नये   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   हंसरा पुरुष आणि रडकी बायको यांचें तोंड पाहूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   गांव तेथे घेडवाडा, नदी तेथे वोहळा   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   बोट-बोट करणें-दाखविणें   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP