Dictionaries | References

गायीला वासराचे व बायकोला पोराचें मीस

गाय दूध देते ती वासराकरितां व स्‍त्री मुलाकरितां. गाय घरी येते ती वासराकरितां व स्‍त्री घरात राहते ती मुलांचा सांभाळ करण्याकरितां म्‍हणून, तिला मुलांचे प्रेम असते म्‍हणून. गाय फळते ती वासरूं हवे म्‍हणून व स्‍त्री पुरुषाचा संग करते ती मूल व्हावे म्‍हणून, यांत दोघांचाहि स्‍वार्थ असतो. कोणीहि आपल्‍या स्‍वार्थाशिवाय कोणतीहि गोष्‍ट करीत नाही. [मॅनवेरिंगनें गाय आपल्‍या वासरास मारीत नाही व आई आपल्‍या पोरास मारीत नाही असे स्‍पष्‍टीकरण दिले आहे ते पटत नाही. मिष म्‍हणजे निमित्त तेव्हां वासराकरितां, त्‍याच्या निमित्ताने म्‍हणून गाय काही तरी करते व बायको पोराच्या निमित्ताने पण काही तरी काम करते, असा स्‍पष्‍ट ध्वनि या म्‍हणींत आहे.]

Related Words

दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   दुबळा धनी, त्याच्या बायकोला कोण मानी   गायीला मारलें, दूध तूप उणें झालें   धार्‍याला बोळा व दरवाजा मोकळा   नगदी दान व कागदी मान   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   मीस   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   कर्माची वरात व म्‍हातारी घरांत   मनुष्य पाहून शब्द टाकावा व झाड पाहून घाव टाकावा   आगींतून निघाले व फुफाट्यांत पडले   खाल्‍लेल्‍या अन्नाला आणि मिळालेल्‍या बायकोला किंमत नाहीं   आपलें सांभाळावें व दुसर्‍यास यश द्यावे   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   आम्ही तुम्ही एक व कंठाळीला मेख   आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात   पोराचें वटकण पंतोजीच्या हातीं, माकडाचें वटकण दरवेशाचे हातीं   किर व णें   विंचू डसतो व ढेकळाआड जाऊनद दडतो   बहिर्‍यापुढें भाषण व अंधळ्यापुढें दर्पण   धक्यास बुकी व शिवीस चपराकी   साखरेची गोडी व तुपाची चव सांगतां येत नाहीं   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   मळघाऊ or व   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   गरजवंतास अक्‍कल नाहीं व हौसेला मोल नाहीं   आमचेच दांत व आमचेच ओठ   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   एकपट रूप व दुप्पट पोषाख   नराचा जन्म नारायणासाठीं व नारीचा नरासाठीं   गांवामागे वेडें व वरातीमागें घोडें   मुसलमान व बेइमान   पळत्याच्या पुढें व हागत्याच्या मागें   गरवशीचें पोट व रिकाम्‍याचा चोट, वरचेवर वाढतो   कानामागून आले व तिखट झालें   हत्तीचे दांत खायाचे वेगळे व दाखवावयाचे वेगळे   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकत-ऐकायचें नाहीं   माशी आपणास खावविते व दुसर्‍यास ओकून पाडविते   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   कोणाला कशाचें व बोडकीला केसाचें   अर्थाचा अनर्थ व पादाचा परमार्थ (परमेश्वर)   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   भाकर खाईन व ती तशीच शिल्लक ठेवीन-(हें होणार नाहीं)   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   वकूफ-वकूफ थोडा व दिमाख बडा   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   सुनेचा पाय सासूला लागला तरी सुनेनें नमस्कार करावयाचा व सासूचा पाय सुनेला लागला तरी सुनेनेंच नमस्कार करावयाचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP