Dictionaries | References

गुणवानाचा मान राखी, तोच खरा पारखी

जो मनुष्‍य गुणीजनांचा आदर करतो त्‍यालाच त्‍यांच्या अंगच्या गुणांची खरी परीक्षा असते. ज्‍याला ते गुण कळत नाहीत तोच गुणी जनांचा अनादर करतो.

Related Words

ठेवी स्‍वतंत्रतेचा बाणा, लोकीं तोच खरा शहाणा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   मोठा-मोठी मान करणें   मान कापून टाकणें-देणें   मान डोलावणें, हालविणे   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   टक्‍कोभला-खरा करणें   तरुणपणीं नम्र होशी, वृद्धपणी मान घेशी   मांडीवर मान ठेवणें   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   मान कंबर एक करप   अपात्र - अपात्रीं आदर मान टिकतांना कठीण   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   ज्‍याचे खिशांत सुर्ती, तोच मंगळमूर्ती   वचनाचा खरा धड   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   मान धरणें   उलटी घोडी, मान मोडी   (हातपाय, मान, कमर, पाठ वगैरेचे) तुकडे पडणें   मान सांगावा जना, अपमान सांगावा मना   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   अंतः करणाचा दिलासा तोच त्याचा आरसा   नाकचें मोतीं ठेवून गहाण, राखी जांवयाचा मान   दृढभाव तोच देव   जें देखिलें डोळां, तोच खरा निर्वाळा   मान टाकणें   मान सांगावा जनांत, अपमान ठेवावा मनांत   वांकडी मान करुन पाहाणें   मान जना, अपमान मना (सांगावा)   मान-मान आडकणें   भुकी राखी चौथा कोन   जो जन्म देतो, तोच भाकर देतो   वाफ धरी वेळीं, हंसे तोच खळीं   लटिकयाचें आंवतणें जेविलिया साच। कायत्या विश्र्वास तोचि खरा॥   मोठया मोठयाचा मार्ग बरा, तोच करावा साजरा   पडला काजा, तोच माझा   मनुष्यानें यत्न केला तर तोच त्याला फलदुप झाला   मान टोकाविणें   मान चोळणें   मूळ प्रकृतीचें कारण, स्वरुपा नसे मान   नगदी दान व कागदी मान   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आंगठ्याचा मान   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   रुपयाची मान मोडणें   गाढवास दिला मान, गाढवानें केले उंच कान   मान सुखी   पतिव्रत धर्म जिचा, पति ठेवी मान तिचा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP