Dictionaries | References

गुळें उचलणें-काढणें


[गुळें=परागंदा लोकांचा समूह] परागंदा होणें
घराची वगैरे सर्व आवराआवर करून घर सोडून देशांतरांस जाणें. पूर्वी भयंकर दुष्‍काळ किंवा आवर्षण पडल्‍यास लोक घरदार सोडून देशांतरास जात व कोठे तरी कसातरी निर्वाह करीत. हे लोक बहुधा एका समूहाने जात, त्‍यामुळे ज्‍या गावी जातील त्‍या गावी प्रसंग पडल्‍यास लुटालूटहि करीत. याकरितां तेथील लोकांस यांची काहीतरी तजवीज करून त्‍यांस पुढे रवाना करणें भाग पडे.

Related Words

उचलणें   नांव काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   जन्मांतर काढणें   वचपा-वचपा काढणें   शीर-शीर-शिरें उचलणें   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   वरात-वरात काढणें   पोटाचें दुःख काढणें-सोसणें   फट-फट घालून खरें काढणें   अंडींपिल्लीं बाहेर काढणें   इराडा काढणें   खरवड काढणें   दगड उचलणें - घेणें - फेकणें - मारणें   चूड-उचलणें-धरणें-लावणें   (डोक्यावरचा) पदर काढणें   मोडून काढणें   भुसकट-भुसकट काढणें-पाडणें   पाठीचे चकदे काढणें   बिर्‍हाड उचलणें   दगडापासून दूध काढणें   घोडी काढणें-भरविणें   प्रकरण निकालांत काढणें   भरल्या माणसांतून उठविणें-काढणें-घालविणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   प्रसंग मारुन नेणें-काढणें-संपादणें-शेवटास नेणें   भंवई-भंवई उचलणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   फुसकट-फुसकट काढणें-पाडणें   घशांतून काढणें   पैसे काढणें   ओवाळणी काढणें   वीत-आपल्यापुरती-भोंवती वीत काढणें   गोट काढणें   हात उगारणें-उचलणें   गंगाजळी उचलणें   (घोड्याच्या) अनीना उचलणें   करड काढणें   पट काढणें   डोळ्यांनी रात्रं-दिवस काढणें   पांच पाट काढणें   दुसर्‍याची खोड काढणें, पहिली आपली सुधारणें   चौपदरी गळा काढणें   आगा काढणें   मूस उतरणें- ओतणें -काढणें -बनणें   काढ्यावर काढ्यानें काढणें   घडेस्त्री काढणें   डोईवरील पदर काढणें   इरळण काढणें   अगीदुगी-करणें-काढणें-उरकणें-पाहणें   इराडा काढणें   एखाद्याच्या तोंडचा घास काढणें   कज्‍जा काढणें   गंधे काढणें   गोड बोलणें आणि भोक पाडणें-साल काढणें   चौर्‍यांयशीचा फेर्‍यांत पडणें, तर हाल काढणें   डोंगर पोखरून उंदीर काढणें   तिरडी काढणें   तोंड बाहेर काढणें   धोरडा काढणें   पाताळांतून-पाताळ फोडून काढणें   पायांवर डोकी ठेवून कुरचे काढणें   बेलभंडार उचलणें-काढणें   मोडून काढणें   मोळी-मोळी उचलणें   यशाचा विडा उचलणें-घेणें   रडें काढणें   वर डोकें काढणें   साखरेची साल काढणें   हंगून काढणें   हात उचलणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP