Dictionaries | References

गू चिवडणें

वेडे होणें
वेड लागणें.

Related Words

गू   माय वेडी, गू फेडी   गू चिवडणें   गू किवचणें-चिवडणें   कावळ्यान गू उष्‍टावपैली   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   कावळ्यानें गू उष्‍टावप   चिवडणें   अन्न सोडून गू खाणें   गू न्हय भट हागलो   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   माया वेडी, गू फेडी   गुवाचा भाऊ पाद, पादाचा भाऊ गू   गू माणूस   गुरिबान गू खाल्‍यार पोटा खालो, समर्थान खाल्‍यार वखता खालो   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   पायाचा गू पायीं पुसणें   शहाण्याचें तीन ठिकाणीं ! शहाण्याचा गू तीन ठिकाणीं   मांजराचा गू लिंपाचा न छापाचा   मुका खाल्लें, गू झालें   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   मांजरान् गू लिपयिल्लॅवशेन लिपैना   राजानें गू खाल्ला तर तो औषधाकरितां आणि गरिबानें खाल्ला तर मात्र तो पोटाकरितां   गू जाळणें   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   मांजर गू लिपैता   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   एका गू एक   आपला गू आपणांस घाणत नाहीं   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   येतला-येतल्या जल्मा सुणें जातलो म्हुण ह्या जल्मा गू खावप आसं व्हयं !   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   गू जाळून धूर करणें   गू किवचणें-चिवडणें   चिवडणें   गू चिवडणें   गू   गू किवचणें-चिवडणें   चिवडणें   पत्रास _   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP