Dictionaries | References

गू देकिलें डुक्‍करशे हासता

(गो.) गू पाहिल्‍यावर डुकराला जसा हर्ष होतो तसा हसतो. प्रिय वस्‍तूच्या प्राप्तीने एखाद्याला हर्ष झाला की त्‍याला पाहून विनोदाने म्‍हणतात.

Related Words

माय वेडी, गू फेडी   गू   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   कावळ्यान गू उष्‍टावपैली   कावळ्यानें गू उष्‍टावप   गुवाचा भाऊ पाद, पादाचा भाऊ गू   गू माणूस   गू किवचणें-चिवडणें   अन्न सोडून गू खाणें   गांडींत नाहों गू, कावळ्याला करी कू कू (कावळ्याला आमंत्रण)   माया वेडी, गू फेडी   गू न्हय भट हागलो   गुरिबान गू खाल्‍यार पोटा खालो, समर्थान खाल्‍यार वखता खालो   प्रत्यक्ष देकिलें तरी परांबरसूनु पळंवुका   पोट पिंदल्यारि गू भायर पडता   पायाचा गू पायीं पुसणें   शहाण्याचें तीन ठिकाणीं ! शहाण्याचा गू तीन ठिकाणीं   मांजराचा गू लिंपाचा न छापाचा   गू चिवडणें   राजानें गू खाल्ला तर तो औषधाकरितां आणि गरिबानें खाल्ला तर मात्र तो पोटाकरितां   मांजरान् गू लिपयिल्लॅवशेन लिपैना   मुका खाल्लें, गू झालें   पोटांत गू आस म्हणु भाईर काण्णु दाकवूं नये   येतला-येतल्या जल्मा सुणें जातलो म्हुण ह्या जल्मा गू खावप आसं व्हयं !   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   गू जाळून धूर करणें   गू जाळणें   मोठया गुणाचा, गू खातो जनाचा   मांजर गू लिपैता   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   कावळा सार्‍यांचा गू खाईल पण कावळ्याचा कोण खाईल   एका गू एक   सवकणें-सवकला कोल्हा, गू खातो ओला   आपला गू आपणांस घाणत नाहीं   गू देकिलें डुक्‍करशे हासता   गू   पत्रास _   पहिलीचा घेतला थू, दुसरीचा खाल्ला गू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP