Dictionaries | References

गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो

मनुष्‍याला एकदां सुखाची चटक लागली की तो त्‍याच्या लालचीने बंधनात पडतो. -चित्रा ८-१०-३९.

Related Words

गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   कडू बोलून दान दिल्‍यापेक्षां गोड बोलून नकार दिलेला बरा   आलस्याक बिकंडं भाजि म्हळ्यारि, हरियि खाल्यारि गोड   सकळ-सकळ घालावें पोटीं, गोड बोलावें होटीं   पातक आगमीं गोड, निर्गमीं कडू   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   गूळ घातले तसे गोड   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   गोड करतां भाषण, मूर्ख होय हर्षायमान   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   अल्प मनुष्य कोपे, लहान भांडें लौकर तापे   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   कुणबी दिवाळीस शहाणा होतो   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एका पेण्यान घर शिवप   खिळे खातांना गोड वाटतात, पण हगतांना समजेल   कादव मासा   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   हात गोड कीं हाट गोड   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   एका काठीनें हांकणें   (गो.) जेवरे पुता वाटींत माका गोड करटींतु   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   मानाचें पान गोड   आवडत्याचा शेंबूड गोड   सख्या सासूला लागला पाय, मामेसासू रागानें जाय   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   तोंडाला तोंड देणे   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   हॅ बिळा माल्ला खिळा, उंदीर चल्लॉ दुसर्‍या बिळा   झाड पाहून घाव, मनुष्‍य पाहून शब्‍द   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   एका गांडिक दोन सूळ नात   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   नादान की दोस्ती जीका जान   बोडका-की-कें-पाण्यांत बोडकें बुचकळणें   डोळेझांक-की   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   एका खड्यावर बारा भिंती रचणें   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP