Dictionaries | References

गोड बोलणें सौजन्याचें, कडू बोलणें हट्टाचें

जो मनुष्‍य नम्र असतो तो गोड बोलतो व जो हट्‌टी असतो तो अप्रिय बोलण्यासहि कमी करीत नाही.

Related Words

नख नख बोलणें   गळा तांगडून बोलणें   गळ्यावर बोलणें   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   विचकट-विचकट बोलणें   जीव खरडून बोलणें-सुकणें   जीभ चावणें-चावलीशी करून बोलणें   शंभर रुपये तोळा बोलणें   हंसुन गोड (साजरें) करणें   सोईचें बोलणें   कडू निंबाच्या झाडाखालून उठून आलेला   आंबो गोड म्हून, तुंबो गोड न्हय   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   वरलीं जड, सोयरीक गोड   ऊंस गोड, मुळ्या सोड   गोड गोड बोलतो, लहान मोठ्या ठकवितो   बोलणें-उत्तर बोलणें   करणें कुच, बोलणें उंच   आवडत्याक मसण गोड   गोड खांवचें पिशें, लोकांकडच्यानें हाशें   नावडतीचें मीठ अळणी, आवडतीचा शेंबूड गोड   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   बोलणें राहणें   बालबाल बोलणें-सांगणें   पाटीब्व्हर बोलणें, गुंजभर अर्थ   हात गोड नाहीं, हाट गोड   गोड गारा असत्‍या, तर कोल्‍ह्यापासून कां राहत्‍या   आईचा हात, शिळा गोड भात   गूळ घातला तितका गोड   ओटी जड, पाहुणा गोड   मेलं माणूस गोड झालं फुटकं मडकं धड झालं   गोड बोलावें ओठांत, कपट ठेवावें पोटांत   टाकटाक बोलणें   बोलणें चालणें   वांई-वांई वैराट, बोलणें सैराट   हाताचा जड तोंडाचा गोड   आवडतीचा शेंबूड गोड पण नावडतीचे मीठ आळणी   बाष्कळ बोलणें, पुष्कळ खाणें   शिळी भाकर ताकानें गोड व वाईट बायको पोरानें गोड   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   कडू पडवळ   काळाची करणी कडू असते   भरले पोटा, अंजिर कडू   केले नाहीं तंववर जड व खाल्‍ले नाहीं तंववर गोड   नितांतल्याला मसण गोड   आंब्याची कोय तुरट लागे आणि रस गोड लागे   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   गोड गळा   पदरीं पडलें झोड, हांसून केलें गोड   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP