Dictionaries | References

गो III.

See also:  गो II. , गो IV. , गो V. , गो VI. , गो VII.
Source: चारित्र कोष | Hindi | 
n.  शमीक ऋषि की भार्या । इसका पुत्र शृंगिन् ऋषि ।

Related Words

गो   VĪRABĀHU III   VATSA III (VATSABHŪMI)   ŚRUTĀYUS III   स्वधामन् III.   JAṬĀSURA III   मातरिश्वन III.   VIRŪPA III   सुभद्रा III.   JAYANTĪ III   महातेजस् III.   VṚṢĀKAPI III   कुत्स III.   शालिहोत्र-तंत्र III.   NĪPA III   पुरुमित्र III.   कृशाश्व III.   सत्व III.   ज्योति III.   अर्क III.   जयत्सेन III.   आम III.   PUṆḌARĪKA III   विधातृ III.   मंदोदरी III.   पार III.   कुरु III.   SUPRATĪKA III   SARAMĀ III   सुजात III.   GAUTAMĪ III   SATYAKETU III   विश्र्वजित् III.   PRĀṆA III   विभु III.   श्येनजित् III.   NAMUCI III   DHṚTARĀṢṬRA III   द्रह्यु III.   UŚĪNARA III   शबर III.   ख्याति III.   शंभु III.   श्रुतकर्मन् III.   वृषसेन III.   BHĀNUMĀN III   चित्रा III.   चित्रवर्मन III.   KAPILĀ III   प्रातर III.   अगे-गो   अंधळ्यापुढें नाच बहिर्‍यापुढें गायन, (गो) अंधळ्या सरी नाजून आनी बहिर्‍यासरी गावन उपयोग किते   आळाबंदा (गो .)   कट्टें नातिल्‍या भुतानें भोवंतचि आसचें (गो.)   कोलो उशेलांत पडलो (गो.)   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गो   गो II.   गो IV.   गो V.   गो VI.   गो VII.   गो (आंगिरस)   बायलबोलो (गो.)   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   हत्ती भागलो ह्मोण घोड्या ऽ घोडवळींत राबाना (गो.)   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP