Dictionaries | References

घई देई ती आईबाई, न देई ती मसणाबाई

जी देते घेते तीबद्दल जिव्हाळा वाटतो
जी देत घेत नाही तिच्याबद्दल कोण फिकीर करतो. दिल्‍याघेतल्‍याने आपलेपणा उत्‍पन्न होतो, नाहीतर उदासीनता राहते.

Related Words

ती   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   जीस बहु वर्षे कष्‍ट, ती पत तत्‍क्षणीं नष्‍ट   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   बाकी न ठेवणें   पाऊल मागें न देणें   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   ती गुण   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   नावडे वरा, ती नावडे अवघ्या घरा   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   धडोत (ती)   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   विंदाण-न   बुळीद-न   अशाश्वत-ती   आईबाई   आरत-ती   उतरता-ती   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   खरवत or ती   गरत-ती   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   घई   चोरक्रांत-ती   चौवेत or ती   चौवेत-ती   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   धर्माची आई आणि काय देई   पंचामृत खाई त्यास देव देई   पत्रास _   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   बरीगत or ती   मागुता-ती   मावळत or ती   मिनत-ती   यति or ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   सुखाची आईबाई   संगत-ती   संजायत or ती   सांत-ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP