Dictionaries | References

घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा

कुटुंबामध्ये जरी मनुष्‍य तिढ्या स्‍वभावाचे असले तरी ते कुटुंबाचे मनःस्‍वास्‍थ बिघडविते.

Related Words

आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   कालनिर्णयकोश - सप्तर्षियुग की कल्पना   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   कानावर पगडी, घरी रान उघडी   आळशी भिकारी, कुटुंबाचा घात करी   एकाचा रोग अवघ्यांचा भोग   असतां दिवसाची चलती, सर्व कामें चांगली होतीं   ज्‍यानें इंद्रियें जिंकलीं, त्‍याने सर्व जिंकलें   उद्योगानें सर्व सोपें, आळसानें सर्व कठीण   नाय,निर्गुड,माका,सर्व औषधांच्या काका   द्रव्यवान्‌ कर्ज मागती, सर्व नेऊन देती   गोड पाण्यातला मासा तोंडाला गोड लागला की, पाण्याच्या एका कोंडीतून दुसर्‍या कोंडीत जायला मनुष्‍य उत्‍सुक होतो   जीव की प्राण   सर्व सुख नाहीं कोणाला, उगाच करी वल्गनैला   सर्व सिद्ध आणि चुलीचें पोंतेंरें   उपाशा घरी शिळें आणि मागावयास जाईल तें दुधखुळें   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   एक नन्ना सर्व साधी   समर्थ-समर्था घरचें श्र्वान, त्याला सर्व देती मान   घरी बसणें   नक्कारखानेमें तूती की आवाज   केतकीचें पानबाई की की   वांकडा or वाकडा   नवरा मरो की नवरी मरो, उपाध्यास दक्षिणेचे कारण   आपघर की बापघर   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   अशी लेक हवई, की घरोघर जांवई   नानक (कहे) नन्हे होईजे जैसी दूब, और घांस जर जात है दूब खूब की खूब   सच्ची-सच्चीच्या घरी कुत्ती, शिंदळीच्या घरीं हत्ती   धनी कुंभार असो की परीट असो, गाढवाचे हाल कांहीं चुकत नाहींत   हाकाहांक-की   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   की पिठाचे प्रकार सतरा   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   हाकाहाक or की   लेजे दान की दीजे प्राण   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   आहे तीच स्थिति गोड वाटली की प्रगति खुंटली   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   घातक or की   सर्व भेटावें पण लंगोटीयार भेटूं नये   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   आली धनत्रयोदशी, घरांत सर्व उपवासी   पोटांत नाहीं रोटी, सर्व गोष्ट खोटी   सर्व नाशाय मातुलः   आपल्या मालाची सर्व स्तुति करितात   सर्व गुरु भाऊः कामा न येऊं   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP