Dictionaries | References

घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड

फटिंग
सडा ज्‍याला घरदार नाही अशा भणंगास उद्देशून अथवा ज्‍याला बायकामुलांचा संसाराचा पाश नाही अशाला उद्देशून हा वाक्‍प्रचार योजतात.

Related Words

दार   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   कोळश्यांक दर आयली म्‍हुण घर जळचें?   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   गोठणचं गाईल आणि घरांतली जाईल, द्याल तितका मार खाईल   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   चूल आणि मूल   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   व्याली आणि चाटावयास विसरली   सांगेल तें कारण आणि बांधील तें तोरण   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आरशांत पाहणाराचे तीन प्रकारः नर, वीर आणि वानर   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   दरेवैर खरवड ना   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   उश्ण्यांक मरण ना   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   नवर्‍याला मिळेना काट आणि धेडा मागतो वरण   दुर्गुण आणि विपत्ति, आळसापासून उत्पत्ति   कैलास कंटाळे तों गाणें, आणि कान फाटेतों लेणें   सगळा स्वैंपाक तयार झाला आणि विसरली मिठाला   दृष्टीआड सृष्टि आणि वस्त्राआड जग (जन) नागवें   कामापुरता मामा आणि ताकापुरती आजीबाई   कामाला नडी आणि रिकामपणाला घोडी   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   पहार्‍याला संत्री आणि राज्याला (राजाला) मंत्री   बाभळीचा कांटा, पुढें तिखट आणि मागें पोंचट   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   आपलें नकटें आणि लोकांचें चोखटें   तिळभर करावें आणि डोंगरभर गर्जावें   कुणब्‍याची बेटी आणि गव्हाची रोटी   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   माधुकरी-माधुकरीचें आणिलें आणि अर्धें पोट भरिलें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   कावळे दावो गेलो आणि उजवो गेलो सारखंच   गाय अपवित्र आणि शेपूट पवित्र   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   पोर आणि ढोर दुसर्‍यावर विसंबूं नये   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   कोठें इंद्राचा ऐरावत आणि कोठें शामभटाची तट्टाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP