Dictionaries | References

घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो

जो मनुष्‍य कोणतीहि गोष्‍ट उतावळीने करतो त्‍यास पुढे नुकसान सोसण्याची पाळी येते. फार जलद व अयोग्‍य मार्गाने वैभव मिळविल्‍यास ते शाश्र्वत राहात नाही.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   (वर) नंबर मारणें   माझेंच नाक वर   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   अभिमानाचें घर खालीं   हात (ता-तो) फळी   (वर) पुष्पांजलि करणें-देणें   बारा बोटें, वर पागोटें   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   शब्द खालीं पडूं न देणें   बोलण्याची टकळी, खालीं गांड मोकळी   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP