Dictionaries | References

घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें


तूप गेले आणि तुपाचे भांडेहि गेले-राहिले. पहिल्‍या म्‍हणीत संपूर्ण हानि दाखविली आहे, तर दुसर्‍या म्‍हणीत अर्धी हानि दाखविली आहे.

Related Words

ठामणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   प्राणावर आलें होतें पण शेपटावर-बोटावर निभावलें गेलें   गेलें घाटीं, झाली माती   आमचे घरी येऊं नका, आपले घरी जेऊं नका, उपाशी पण राहूं नका   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   गांव गेलें, नांव राहिलें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   बोलणें फोल झालें । डोलणें वायां गेलें ॥   आपले मांडी (गांडी) खालचे गेलें, मग त्यावर एक बसोत की दोन बसोत   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   एकाच हाताचीं बोटें, पण सारीं सारखीं नसतात   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   जे माणस एकलो पण सांचो हशे, तेना पक्षमा परमेश्र्वर छेज   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   कांही नसो पण दादला पाटील असो   सोनें उत्तम पण कान खातें   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   गरिबाचें गेलें घोंगडें, गरीब पडलें उघडें   जीविं आईलें केशिं गेलें   धीनो दोडियो अने दोडियानु घी   वळवणी आलें आणि तळवणी घेऊन गेलें   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयगय-हयगीनें काम ठेविलें, तें समजा व्यर्थ गेलें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP