Dictionaries | References

घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत

दागिन्यामुळेच नवरेपणाचा हक्‍क प्राप्त होतो तर तुझा दागिना नको व नवरेपणा नको. पुढे पहा. संबंध सोडणें.

Related Words

वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   बाईल गेली यात्रेला आणि लौकरच आली घराला   आपली चंदी वाढवून खाणें   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   शिंक म्हणे मी जोशी, पाद म्हणे मी परदेशी   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   घे म्‍हणून असप   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   काडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता (ही बरोबर होत नाहीत)   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   केव्हां नाहीं केव्हां   अखेरी मारल्याशिवाय खेळ पुरा होत नाहीं   अंगुळी सुजली तरी डोंगराएवढी होत नाहीं   अल्प यत्नानें थोर काम होत नाहीं   ईश्र्वर असे साही, तर दुःख होत नाहीं   उघड्या दरवाज्यावर धाड पडत नाही, व ओसाड माळावर चढाई होत नाही   एका घोवानें म्हातारी होत नाहीं   एका पूजेनें देव म्हातारा होत नाही   एका लुगड्यानें म्हातारी होत नाहीं   काठी मारल्‍यानें पाणी वेगळे होत नाहीं   कांही बोलल्‍यावांचून काम होत नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   गर्भाचा नी मेघाचा भाकीत होत नाही   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   घरची बाईल   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   घोड्यास आणि गाढवास बरोबरी (होत) नाहीं   चुटक्‍यांचा मांडव होत नाहीं   चवीचा कधीच चिवडा होत नाहीं   चांगले गायीचें वेत, नाहीं चांगलें होत   चार होत होणें   जानवें घातल्‍यानें ब्राह्मण होत नाहीं   तीर्थी गेल्‍यावांचून मुडण होत नाही   तीर्थी गेल्यावांचून मुंडण होत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   दादा दादा मार साप, मी लेंकरांबाळांचा घाप   धरतो दुष्टाची संगत, त्याचें कल्याण नाही होत   नथ   पत्रास _   फुकाचें गांवजेवण होत नाहीं   बाईल   बापानें मुलाला मारिलें तर वेगळा होत नाहीं   बिगारीच्या कुत्र्यांनीं शिकार मारणें होत नाहीं   भीक मागून श्राद्ध होत नाहीं   मेल्या गेल्या शिवाय आठवण होत नाहीं   मोजल्या रुपयांनी संसार होत नाहीं   रमारम or मी   रमारम-मी   वेठीचें घोडें धरुन लढाई मारणें होत नाहीं   शष्पें धुतलीं म्हणून रेशीम होत नाहीं   शष्पें भादरल्यानें-खरवडून काढल्यानें मढें हलकें होत नाहीं   सुइणीच्या जिवावर कोणी गरवार होत नाहीं   स्त्रिया सधनानुकुल होत   हरजिनशी-मी   हा-हा मी का तो मी   हिर्‍याची परीक्षा घणावांचून होत नाहीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP