Dictionaries | References

घे घोडा पी पाणी

उतावीळपणा. ‘‘स्‍नायुसंवर्धन थोड्या काळात आपणांस करतां येणें शक्‍य आहे. पण उंची वाढविण्यास निदान दोनचार वर्षे तरी खटपट करणें भाग आहे असे मला वाटते. ‘घे घोडा पी पाणी’ असे करून निदान यात तरी चालणार नाही.’’ -केसरी १७-१-४१. तु०-पी हळद नि हो गोरी.

Related Words

चालता घोडा   पाणी मुरणें   पालथ्या घागरीवर पाणी   पालथ्या घागरीवर (घडयावर) पाणी ओतणें   वळणाचें पाणी वळणानिंच जाईल   दाट झालें पाणी घाल, पातळ झालें पीठ घाल   डोळ्याला पाणी येणें   वळचणीचें पाणी आढयाला जात नाहीं   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   डोक्‍यावरून पाणी जाणें-फिरणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   पी पाण्याचा नेम   कांठीने पाणी शिंपणें-शेंदणें   डोळ्यांना पाणी आणणें   जन्मा आला हेला, पाणी वाहतां (वाहतां) मेला   आडवें पाणी   हिंगे-हिंगे तांब्या तिंगे पाणी, तुम्ही ही ध्यान मले ही द्या   पी   फुगीचां -पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   मोठा घोडा, मस्तीवान थोडा   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   कासोट्याचें पाणी प्यावया जोगा   जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी   पालथ्‍या घड्यावर पाणी   उधानाचें पाणी   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   डोळ्यांत पाणी येणें   पाणी सोडणें   पाणी उतरणें   निकोप or पी   पाणी घालणें   घे मेरे पावणे पांच   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   घे सुरी घाल उरी   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   गळ्याशीं पाणी लागणें   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   हातावर पाणी पडणें   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   राजाच्या खजिन्याचें पाणी कधींच आटत नाहीं   कोणी आग व्हावें, कोणी पाणी व्हावें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   हाडाचा मणी, रक्ताचें पाणी   (अंगचें) पाणी दाखविणें   अगुणिया स्तव न करी, लक्ष्मी जरी त्याचे घरीं पाणी भरी   अंगाचें पाणी   अंगाचें पाणी पाणी करुन सोडणें   अंगाचे-रक्ताचेम पाणी करणे   अडवें पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   अन्नाचें पाणी करणें - होणें   अनोखिके हाथ कटोरी पाणी पीपी मुही पदोरी   अल्प अपराध जरी घडे, केल्या चाकरीवर पाणी पडे   अळवावरचे पाणी   अळवावरचें पाणी   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आकाश गडगडे, पाणी पडे   आग पाणी अवश्यक, नाही मित्राहून अधिक   आडवें पाणी   आडांतच पाणी नसेल तर पोहर्‍यांत कोठून येणार   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आंत पाणी शिरणें   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आमच्या कानीं, दह्याचं पाणी   आम्ही गडकरी हांव, दांड्यान पाणी बोच्यांक लाव   आळशाला ऊन पाणी   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   ईश्र्वराच्या करणी आणि नारळांत पाणी   ईश्र्वराची करणी, नारळांत पाणी   उकिरडा घोळी तरी तो फुंकून पाणी पितो   उचलून पाणी   उजळ्या वर्णाचे पाणी   उद्योगाचे घरीं, ऋद्धि सिद्धि पाणी भरी   उधानाचें पाणी   उपड्या घड्यावर पाणी व बहिर्‍याजवळ कहाणी (मूर्खाजवळ कहाणी)   उपड्या घागरीवर पाणी   उपदेशिलें परोपरींनीं, पालथ्या घागरीवर पाणी   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   उंसाबरोबर एरंडाला पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   एक पाणी, नरकवाणी   एका झर्‍यातून पाणी, न येत खारे गोडवणी   एखाद्याच्या घरी पाणी भरणें   (एखाद्याच्या नांवानें) पाणी तावणें   ओंजळीने पाणी पिणे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   ओसाड गांवीं राहूं नये आणि जात पुसल्यावांचून पाणी पिऊं नये   (कच्च्या) घड्याने पाणी भरणें-वाहणें   कच्च्या घड्‍यानें पाणी वाहाणें   कडू पाणी   कडू पाणी काढणें   कणकींत पडलेले पाणी काही वाया जात नाहीं   कुत्रा मुका, पाणी गंभीर, यांचा विश्र्वास नश्र्वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP