Dictionaries | References

घे म्‍हणून असप

(गो.) पुष्‍कळ असणें.

Related Words

जमीन मऊ लागली म्‍हणून कोपराने खणणें   पुण्य म्हणून आचरीजे   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडतो   काय म्‍हणून   लोक म्हणून खाणार, बाप म्हणून कोण देणार?   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   कपाळाला कान चिकटले म्‍हणून कापले आहेत?   सुरी-घे सुरी, घाल उरी   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   लोकांनीं घातली सरी म्हणून आपण घालूं (नये) दोरी   साप-साप साप म्हणून भुई धोपटणें बडविणें   मोर नाचे म्‍हणून तुणतुणें नाचे   म्हणून or म्हणोन   ऊन उकिरड्यावर पडले म्हणून सूर्यास बाधत नाही   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   पोकळ लागलें (मऊ सांपडले) म्हणून कोपरानें खणूं नये   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   घे सुरी घाल उरी   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   घे मेरे पावणे पांच   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   कोंबडा नेला डोंगरा म्‍हणून का दिवस उगवत नाही?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   नाचतां येईना (म्हणून) अंगण वांकडें   सुगरण-सुग्रण झाली म्हणून हाताचे भांडे करीत नाहीं   बाप पाहुणा आला म्हणून रेडा का दोहायाचा   एकाला पळ म्हणून दुसर्‍याला छू करणें-सोडणें   मी वक्ता म्हणून बसूं नये तक्ता   मोर-मोर नाचतो म्हणून लांडोर नाचते   रीत बाटली म्हणून जात थोडीच वाटली   जीव जाईना म्‍हणून हातपाय खोडावे   आली खाज, म्हणून सोडली लाज   मऊ किंवा नरम लागले म्‍हणून कोपराने खणणें   का म्हणून   नाहीं म्हणून बनलें नाहीं   सुग्रण झाली म्हणून हाताचे मांडे करीत नाहीं   मांजर झालें रोड, म्हणून उंदरांचा चिवचिवाट   सागरगोटा-सागरगोटे पिळले म्हणून काय तेल निघणार आहे?   केळें म्‍हणून एखादे वेळीं गाजर विकले जातें   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   कावळा करकरला म्‍हणून पिंपळ मरत नाहीं   ओझे आहे म्हणून वांटून घ्यावें   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अलीकडे नय, पलीकडे वय, म्हणून नाहीं सोय   कुथतीस कां, तर तुम्‍हाला बरे वाटावें म्‍हणून   का म्हणून   पत्रास _   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP