Dictionaries | References

"घ" Words

(घोड्याच्या) अनीना उचलणें   (घोडयाला, पोराला) शीर फुटणें      घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   घे आपली नथ, मी नाहीं बाईल होत   घे उदी नि होय सुदी   घे कुंचला कीं लाग फिरवायला   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   घूं घूं   घे घोडा पी पाणी   घं टी   घे मणी डोरलें, तुझें माझें सरलें, काहीच नाहीं उरलें   घे मेरे पाउणे पांच   घे मेरे पावणे पांच   घे मूल, टाक माळ्यावर   घे म्‍हणून असप   घ म्‍हळ्यारि घप कर नयें   घे सुरी घाल उरी   घे हिसके आणि तोड दावें   घइलट   घइलाड   घई   घुई   घई देई ती आईबाई, न देई ती मसणाबाई   घईस   घेऊं जाणतो, देऊं जाणत नाहीं   घेऊघेवडी   घेऊन पळण्याच्या कामांत ससाणा   घेऊपांशेर्‍या   घेऊपाशरी   घेऊपांशरी   घेऊपांशेरी   घेऊंपांशेरी   घेऊपाशेऱ्या   घेऊपासरी   घेऊपांसरी   घेऊबा   घऊस   घेओपासरी   घेओबा   घूक   घुक्क   घूकदृष्टि   घुगु   घुंग   घेग घोरपडी मान, तर म्‍हणे टाक माझ्या धांवेवर   घुग्गू   घुगघुगी   घुंगट   घुंगुट   घुंगूट   घेंगडी   घुगूम   घुगरू   घुंगरू   घुंगुर   घुंगूर   घुंगुरकेश   घुंगरट   घुंगरटें   घुंगरूट   घुंगुरटें   घुंगर्डे   घुंगुरडें   घुंगुरडा   घुंगुरुडा   घुंगूरमाळ   घुगर्‍या   घुगर्‍या पाखडणें   घुगर्‍यांचा न्याय   घुगरा   घुंगरा   घुंगेरा   घुगरावणें   घुंगरावणें   घुगरी   घेंगरी   घुंगस   घुगा   घेगा   घेंगा   घेगा or घा   घंगाट   घेगाटणें   घुंगार   घंगाळ   घंगाळें टोपलें   घंगाळपोतें   घंगाळी गायन   घेंगावणें   घुगी   घुघु   घूंघूं   घेघे   घेघमार   घेघेमार   घुंघुर   घुंघूर   घुंघरट   घुंघरूट   घुंघुरटें   घुंघुरटें or डें   घुंघुरडें   घुंघुरडा   घुंघुरुडा   घुंघुरदा   घुघरी   घेंघरी   घुघुलें बाळ   घुघुलेंबाळ   घघा   घेघा   घेंघा   घघाची बाराखडी   घघाची विद्या   घुंघाट   घेघाट   घुंघाटी   घुंघाणें   घुंघातणें   घंघाळ   घंघाळी   घंघांळी   घेंघावणें   घैंचा   घजन्फर   घट   घट   घटें   घंट   घुट   घुटु   घुटें   घूट   घूंट   घट घेणें-घेऊन बसणें   घटः पिबति पानीयं ताडनं झल्‍लरी यथा।   घटक   घटकेचे घड्याळ   घटकेचें घड्याळ   घटकेचें घड्याळ or ळें   घटकंचुकी   घटकेचा गुण   घटकेची फुरसद नाही, दमडीची मिळकत नाही   घटकेत तोळा व घटकेत मासा   घटकेंत लाख्या, नाहींतर फाक्या   घटकेत सौभाग्‍यवती, घटकेत गंगाभगीरथी   घटकद्रव्य   घुटकन   घुटकन् दिशी   घुट-कन-कर-दिनी-दिशी   घुटकर   घुट-कर-कन्-दिनी-दिशी   घटका   घुटका   घटका घालणें   घटका पाणी पिते आणि घड्याळ टोले खातें   घटका भरणे   घटका भरणें   घंटेकांटा   घटकाभर   घटकाभर पडणें   घटकावेळ   घंटकावेळ   घटघट   घुटघुट   घुटुघुटू   घटघट or टां   घुटघुट or टां   घटघट-टां   घटघटां   घुटघुटां   घटजानुक   घुट्ट   घट्ट .   घट्ट करणें   घट्टण   घट्टंपट्टं   घट्टमूट   घट्टव   घट्टा   घुट्टा   घट्टां घट्टां घडतं तें प्रमाण   घट्टाई   घट्टाघोळ   घट्टाण   घट्टी   घट्टी ताळ्यारि थुंटता, हगूर ताळ्यारि घुस्‍पता   घट्टीकरण   घटण   घटणे   घटणें   घटणूक   घटणा   घटणिया   घटती   घुटदिनीं   घुटदिशीं   घटन   घटना   घुटना   घटना-घटणूक   घटनासमिती   घटपट   घटपटादि खटपट   घटपाण   घटमूट   घट्मुठ   घुटमळणे   घुटमळणें   घुटमुळणें   घुटमळणें or घुटमुळणें   घटमान   घटमाळ   घंट्या   घुटराण   घेटूळ or घेटोळी   घेटूळी   घटवटना   घुटवळणें   घटवाई   घटवांटप   घटविणें   घटस्थापना   घटस्फोट   घटसर्प   घटसान   घटा   घंटा   घुटा   घूटा   घेटा   घटाई   घंटाकर्ण   घटाघट   घटाघट or टां   घटाघटां   घेटाघेटी   घटाघोळ   घंटाघोष   घटाटां   घटाटोप   घंटातरंग   घंटापथ   घंटामुख   घटाव   घटावणें   घटि   घंटिअप्पा   घटिका   घंटिका   घटिकास्थापन   घटिगोपुर   घटित   घटितार्थ   घटी   घुटी   घुटी बसणें   घटीगोत्र   घटींगोत्रीं-येणें-जमणें-मिळणें-ठरणें   घंटीचोर   घटीत   घटीयंत्र   घटीलग्न   घटीव   घटींव   घटोत्कच   घटोत्कचाचा बाजार   घटोत्काचाचा बाजार   घटोदर   घटोदर II.   घेटोळी   घठ्ठ   घड   घुड   घुडे   घूड   घडॅ भल्‍्याबगर वडॅ जायनात   घडई   घडका   घडकाम   घडकामी   घडकामी-म्या   घुडगें   घडगशीळ   घुडगा   घडघंच   घडघड   घडघडे   घडघड or डां   घडघड-डां   घडघडणें   घडघडा   घडघडां   घडघडाट   घुडघुडी   घडघूप   घडघशील   घडघशीळ   घडघोंस   घडघोंसाळी   घुड्ड   घड्डी   घड्डॉ   घडण   घडणें   घुडणें   घडणें or घडून येणें   घडणावळ   घडणी   घडतें   घडत्‍या पडत्‍यास गांठ पडली   घडत्यास पडता   घडता   घडतां महापाप, होतो मोठा पश्र्चात्ताप   घडती   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   घडून येणे   घडून येणें   घडून येणारी गोष्‍ट, छोयेने दिसती स्‍पष्‍ट   घडबड   घडबडणें   घडबडयां   घडेबाजी   घडमाळ   घडमोड   घडमोडणें   घुडया   घुड्या   घडयाळ   घड्याळ   घड्याळची or जी   घड्याळची-जी   घड्याळटिपरू   घड्याळटिपरूं   घड्यावरगळ   घड्यावरंगळ   घडयावरघळ   घडुलें   घडुला   घडला घाट   घडलाघाट   घडली   घडुली   घडळ   घडळी   घडवंची   घडवट   घडवण   घडवणें   घडवशी   घडविणें   घुडवो   घडशी   घडशी or सी   घडशी-सी   घडसण   घडसणें   घडेस्‍त्री   घडेस्त्री काढणें   घडसी   घडा   घुडा   घेडा   घडा बसविणें   घडा भरणें   घडाई   घडाघड   घुडाघूड   घडाघड or डां   घडाघडा   घडाघडां   घडाड   घडाडणें   घडाडां   घडापड   घडामोड   घडारणें   घडाळ   घडाळें   घडाळजी   घडाळटिपरूं   घडाव   घडावण   घडावलें   घडिक   घडिघडि   घडितघाट   घडिबंद   घडिया   घडियाल   घडी   घुडी   घेडी   घडी घडी, लांब दाढी   घडी घडी, लांब दाढी (करणें   घडी बसणें   घडी बिघडणे   घडी बिघडणें   घडी भरणें   घडी मोडणें   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   घडीघटकेचा गुण   घडीघडी   घडीचें घड्याळें   घडीचे घड्याळ-ळें   घडीच्वा प्रहर होत नाहीं   घडीची पोळी   घडीत   घडीपदर   घडीबंद   घेडीमुंगी   घडीव   घडींव   घुडॉ   घडोघडी   घडोची   घडोंची   घडोशी   घडौतें   घण   घुण   घेणे   घेणें   घेणे - देणे   घण घेणें   घेणें देणें आडमाप, आणि सावकाराला थाप   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   घण(न)दाट   घणकणें   घणकरी   घेणेकरी   घणकोरा   घणगा   घणघण   घणघण or णां   घणघण घंटा   घणघणघंटा   घणघणणें   घणघणां   घुणघुणा   घणघणाट   घुणघुणाट   घणघणावचे   घणघणीत   घणघाउक   घणघाव   घणघावूक   घणघोर   घणघोष   घणचक्र   घेणेंदेणें   घणदाट   घणमणणें   घुण्या   घणवट   घणवटणें   घणस   घणसें पडवळ   घणसकांडें   घणसेंपडवळ   घणसर   घणसवेल   घणसा   घणसाचें   घणसापुढे गारुड चालत नाहीं   घणसाबैल   घणा   घुणा   घृणा   घुणा or ण्या   घुणा घेणें   घुणाक्षर   घुणाक्षरन्याय   घणाखालचा   घणाघणा   घणाघाती   घणाघोर   घणाचे घाव ऐरणच सोसूं जाणें   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घणाटया   घणाट्या   घणाणघंटा   घणाणा   घणाणां   घणावणें   घृणास्पद   घृणि   घृणि II.   घृणी   घेणी   घृत   घेतें   घेते तेथून, पण पडते गुंतून   घृतकुंभ   घृतकुंभ अग्‍नीजवळ, जातो तत्‍काळ पाघळून   घृतकुमारी   घृतकुल्या   घूत्कार   घृतकौशिक   घृतकौशिक II.   घतणें   घृतधेनु   घतन   घृतपक्क   घृतपछ   घृतपृष्ठ   घृतबुद्धि   घृतेयु   घेतला (तांब्‍या) थाळा, चालला जेवावयाला   घेतली सुरी घातली उरी   घृतस्नायी   घेता   घेतां दिपाळी, देतां शिमगा   घृताची   घृताची II.   घेतादेता   घेतांदेतां   घेतावणा   घेतावणा or ना   घेतावणा देतावणा   घृताशिन्   घेतो खोटी शपथ, तो देवा नाहीं मानीत   घृतोद   घन   घनू   घून   घ्न   घनकणमय   घनकोरा   घनगडा   घनघन   घनघोर   घनचक्‍कर   घनचक्र   घनणें   घनतुरूप   घनत्व   घनता   घनतिमिर   घनदाट   घनपद   घनपाग   घनपाठपूर   घनपाठी   घनफूट   घनफल   घनफळ   घनमणणें   घनमूल   घनमूळ   घनमाकड   घुन्या   घन्याला धत्तूरा, चाकरास मलिदा   घनरस   घनवट   घनवटणें   घनवटा   घनवर्ग   घनवर्धनीय   घनवेल   घनवाद्य   घनश्याम   घनश्याम   घनसमीकरण   घनसर   घना   घनाक्षरी   घनाकार   घनांग   घनाघोर   घनाज्ञान   घनाटया   घनाट्या   घनांत अध्ययन   घनांधकार   घनाना   घनावणें   घनावस्था   घनाश्रय   घनिष्टता   घनिष्ठ   घुनी   घनीभवन   घप   घपकन   घपकन-कर-दिनी-दिशी   घप-कन-कर-दिशी-दिनी   घपकर   घपघप   घपघप or पां   घपघपां   घेपणें   घेपुदेपु   घपदिनीं   घपदिशीं   घप्पाघोळ   घपाघप   घपाघपां   घपाघोळ   घपाघोळ or घप्पाघोळ   घेपाट   घपापां   घेपोदेपो   घूब   घबकें   घबूक   घुबुकेल   घबुकेळ   घबघब   घबघबणें   घबघबां   घबघबीत   घुबघुबीत   घुबड   घुंबड   घुबडतोंड्या   घबदूल   घुंबूर   घुंबरडा   घबराट   घबराहट   घुबा   घबाड   घबाडमाप   घबाडषष्ठी   घुबॉ   घम   घुम   घुमें   घूम   घुमें वेड   घुमकट   घमकन   घम-कन-कर-दिशी   घमकर   घुमकांवचें   घुमकी   घुमको   घमघम   घमघमणें   घुमघुमणें   घमघमाट   घमघमीत   घूमजाव   घुमट   घमट गुळावणी   घमटगुळवणी   घुमटला   घुमटा   घुमटी   घमड   घमंड   घमेंड   घुमड   घमंडगुळवणी   घमंड-डी   घमंडा   घमंडानंदन   घमंडी   घमेंडी   घुमण   घुमणे   घुमणें   घमत   घमतड   घमतड-डी   घमतडी   घमताड   घमदिशी   घुमपट   घुमेबाजी   घम्म   घुम्म धरून बसणें   घम्मनमेट   घुम्मा   घुम्या   घुमरणें   घुमरा   घुमराई   घुमरी   घमेलें   घुमेंवेड   घुमवणें   घुमशण   घमशान   घुमशान   घमस्यान   घुमा   घुमा वाघ   घुमाऊ   घुमाऊ or व   घमाघम   घमाघम or मां   घमाघमां   घुमाट   घुमाणघुस्का   घमामा   घुमार   घुमारें   घेमार   घेमार गर्दी   घुमारणें   घुमारा   घुमारीन   घुमाव   घुमावणें   घुमावाघ   घुमिली   घूय घालणें   घुयर्‍या   घ्या   घ्‍यावा दुसर्‍याचा सद्‌गुण, त्‍यागावा आपला दुर्गुण   घर   घरू   घरूं   घरे   घुरे   घुरें   घूर   घेर   घेरू   घर अस्‍कड, बायल माकड, त्‍या दादल्‍याक ना सांकड   घर आये कुत्ते, कोभी नहि निकालते   घर उघडणें   घर उन्हांत बांधणें   घर करणे   घर करणें   घर केलें दार केलें, सगळे सावकाराने नेले   घर केले म्‍हणजे भिंत बांधावी, आणि सून आली म्‍हणजे सत्ता चालवावी   घर कीं, महारवडा   घर खाऊन शौचकूप तोंडाला लावणें   घर खाली करणें   घर घेणें   घर घेतले जुव्यावारी आणि तराजूला पासंग नाहीं   घर घालणें   घर चंद्रमौळी, आणि बायकोला साडीचोळी   घर चंद्रमौळी, केळीवर नारळी   घर चालविणें   घर चालवितो तो घराचा वैरी, गांव चालवितो तो गांवाचा वैरी   घर जळल्‍यावर बोंब मारणें   घर जळल्‍यावरी, पाण्याचा शोध करी   घर जातें खाण्यांत, वांसे जातात तोंडीं लावण्यांत   घर जोडणें   घर डोईवर घेणें   घर डोक्यावर घेणे   घर तुटणें   घर धुणें-धुवून नेणें   घर धरणें   घर नेसविणें   घर ना घरवार, मिया महलेदार   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   घर निघणें   घर पुजणें   घर पाठीस लागणें   घर पालथे घालणें   घर पाहाणें   घर फुंकना, तमाशा देखना   घर फिरलें कीं घराचे वांसे फिरतात   घर फिरलें कीं घराचे वासेहि फिरतात   घर फिरले म्‍हणजे घराचे वासेहि फिरतात   घर फोडणें   घर बुडणे   घर बुडणें   घर बुडविणें   घर बसणें   घर बसविणें   घर भंगणें   घर भरणें   घर भरले आणि तोंड धरलें   घर भले की आपण भला   घर भोन्न दार ऑत्ता   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   घर म्‍हणून ठेवणें   घर मांडणें-थाटणें   घर मारणें   घर मोकळें, तेथे कुतरें भोंकलें   घर मोडून मांडव करणें   घर रिघणें   घर लुटणें   घर लागणें   घर लागले जळूं, विहीर लागला खणूं   घर लासल्‍यारि शेतां रावचें, पोट लासल्‍यारि खयिं रावंचे?   घर विकत घेऊन राही, बांधण्यांत नफा नाहीं   घर सगळें तुमगेलें, सामना हात लाव नाका   घर स्‍वच्छ आरशासारखे करणें   घर सांकड आणि बाईल-बायको माकड   घर सांकड, बाईल माकड   घर सान जाल्‍ले तरी मन होड आस का   घर सारव तर म्‍हणे कोनाडे किती   घर सोडून अंगण परदेशी होणें   घर सोडलें कीं अंगण परदेश   घर सोडलें म्‍हणजे अंगण परकें-पारखें   घर सोडलें(म्हणजे)अंगण पारखें   घर सोडलें, सर्वापरी नाडलें   घरअसामी   घरके जोगी जोगडा, बाहेरके जोगी सिद्ध   घरकज्जा   घरकुंडा   घरकुंडा-कुब़डा-कोंबडा   घुरकणें   घुरकणी   घरकंद   घरकुबेपणा   घरकर्ता घराबरोबर वाकडा असतो   घरकुरती   घरकरी   घरकरीण   घरकुल   घरकूल   घरकुले होणें   घरकलह   घरकलहृ   घरकुली   घरकसबी   घरकहाणी   घरका   घरकाम   घरकाम्या   घरकारणी   घुरकी   घुरकॉ   घरखटलें   घरखटला   घरखप्या   घरखर्च   घरखासगी   घुरगुटणें   घुरंगुटॉ   घुरगडी   घरगणती   घरगती   घरगुती   घरगॅरॅ   घरंगळणें   घरगाडा   घरगोहो   घरघेऊ   घरघुती   घरघुबडा   घरघुबी   घरघर   घर्घर   घुरघुर   घुरघूर   घेरघर   घरघर or रां   घरघर लागणे   घरघरणें   घुरघुरणें   घरघरमें वही पर, सबसे आपने घरकी सही   घुरघुरवात   घरघरा   घरघरां   घुरघुरा   घरघराऊ   घरघराड   घुरघुरावणें   घरघरी   घरघशा   घरघुशा   घरघुशा or सा   घरघुशी   घरघुशी or सी   घरघुशी आणि घरनाशी   घरघुशी-सी   घुरघूस   घरघालू   घरघालू or ल्या   घरघाल्या   घरघाली-घाल्‍या   घरघोडा बाजार मोल   घरचें खा आणि माझे नांव घ्‍या   घरचे खाऊन लष्‍कराच्या भाकरी भाजणें   घरचें खांवचें आनि भायलें करचें, कारण कितें   घरचे गोड आमशें, शेजारची आमसाणि गोडि   घरचे घरा, वातंतरा   घरचें झालें थोडे आणि व्याह्याने धाडले घोडें   घरचें झाले थोडें आणि व्याह्याने धाडले घोडें, तेहि तीन पायांनी लंगडें   घरचें ताक व्होरून माडा मुळां पिवचें, सोरो म्‍हणून घेवचें   घरचे द्रव्य   घरचे देवाक पूजा ना, बाहेरचा देवाक नैवेद्यु   घरचे देवास नैवेद्य नको-लागत नाहीं   घरचें पक्‍वान्न सोडले आणि भिकेच्या मागे लागलें   घरचे भेणें घेतलें रान, वाटेस भेटला मुसलमान   घरचे भोजन ना, भायलेंय आमंत्रण ना   घरचे मूल तसेंच ठेवून उपाध्या म्‍हणे माझे आधीं लग्‍न करा   घरच्या आईला डाकीण कोण म्‍हणणार?   घरच्या गाईचा गोर्‍हा   घरच्या चिंचेने दांत अंबणें   घरच्या देवास नैवेद्य नको   घरच्या भयानें घेतलें रान, वाटेवर भेटला मुसलमान, त्‍यानें कापले नाक (आणि दोन्ही) कान   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरच्या मताप्रमाणें पाहुण्यानें चालावें   घरच्या म्‍हातारीचा काळ   घरच्याचा बाऊ, बाहेरच्याच्या लाता खाऊ   घरच्यानें म्‍हटले भांड, जनानें म्‍हणावें रांड   घरचा   घरचा कारागीर-कसबी   घरचा घरधनीटरका घोरे आणि शेजारी उजागरानें मरे   घरचा चारा आणि रानचा वारा   घरचा चोर आणि बाहेरचा चहाड   घरचा चोर आणि शेजारी शिंदळ   घरचा झाला जागा आणि चोर आला रागा   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   घरचा दाणा   घरचा धनी येईना व दारचा पाहुणा उठेना   घरचा ना घाटचा   घरचा पोर्‍या उपाशीं मरे, साला म्‍हणे माझे वर्‍हाड करा   घरचा भारा आणि शेताचा वारा   घरचा म्‍हाली, घर घाली   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   घरचा माळी अन्‌ सहामासी पाणी घाली   घरचा यजमान सुखी तर सर्व घर सुखी   घरचा वैरी लंका ढाळें   घरचा वाघ आणि बाहेरची शेळी   घरचा विद्धान्‌   घरचा शेतकरी आणि बाहेर मागतो मजूरी   घरचा सुखी   घरचाच सुभा आणि घरचाच मामला   घरचार   घरचारिणी   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   घरची उतरंड-कूड   घरची खुंटी तशी   घरची छिद्रं भाईर सांगू नये, भायलि घरां हाण्णयें   घरची पड ना भायलें भोजन ना   घरची पोरें बोंबा मारतात आणि भाचा म्‍हणतो माझे लग्‍न करा   घरची बाईल   घरची मेंढरें वळायला घरचा धनगर उपयोगी पडत नाहीं   घरची म्‍हणते देवा देवा, बाहेरची म्‍हणजे मला चोळी शिवा   घरची विद्या   घरची सोबत   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   घरचॉ भेदी भायलॉ चोर   घरचो (सोवु आशिलो) चोरु जिवानशि सोण्णा   घरचो घरकार, तिळ्या आधार   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   घरजुगूत   घरजुगूत-जोगावणी   घरजावई   घरजांवई   घरजिंदगी   घरट   घरटें   घुरट   घरटका or क्का   घरटका-क्का   घरटण   घरटणें   घरटणा   घरटा   घुरटा   घुरटाण   घरटाळें   घरटिकार   घरटी   घरटी आमंत्रण   घरटीप   घरटीस   घरटोळ   घरठण   घरठा   घरठाव   घरड   घरडई   घरडुकर   घरडणें   घरडुळणें   घरडा   घरंडा   घरडोळ   घरढा   घरण   घुरणें   घूर्ण   घेरणें   घेरण्ड   घूर्णन   घूर्णिका   घूर्णित   घरणी   घेरणी   घरत   घुरूत   घरतंटा   घरदेणें   घुरदळ   घुरदळें   घुरदळणें   घुरदळा   घुरदळी   घरंदाज   घरदार   घेरदार   घेरेदार   घरदार कुथांगळूं आणि कणगीला पडलं बिळूं   घरदार करून राहणें   घरदार खाऊन वांसे तोंडी लावणें   घरदार तुमारा, कोठीको हात मत लगाव   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   घरदार माधूचें, आम्‍ही खंय निंदूचें   घरदार विकणें   घरधंदा   घरधनी   घरधनी or घरधणी   घरधनी खडखडीत, बिर्‍हाडकरू हुशारींत   घरधनीण   घरधनी-णी   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   घरनळें   घेरना   घरना छोकरा घंटी चाटे, ने उपाधीयाने आटो भावे-जोईये   घरना छोकरी घंटी चाटे, अने परोना आवीने लोट खाय   घरनाळें   घरनाशा   घरनिघणी   घरनिघ्या   घरनिघोणी   घरनोळें   घरप   घरपट्टी   घुरप्या उंदीर   घुरप्याउंदीर   घरप्रवेश   घरपाडो   घरपाळी   घरपिसा   घरपोंचता   घरफुंकी धोरण   घरफूट   घरफोड   घरफोडणें   घरफोड्या   घरबेगमी   घरबेगमी-बेजमी   घरबैठा   घरबूड   घरबुडव्या   घरबंद   घरबॅरॅ   घरबशा   घरबसल्या   घरबारी   घरबारी-भारी   घरभंग   घरभेद   घरभेद्या   घरभेदी   घरभेदी लंकादहन   घरभेदी-द्या   घरभर   घरभरणी   घरभरणी-रिघणी   घरभाऊ   घरभाट   घरभाडें   घरभांडवल   घरभांडवली   घरभारी   घरभोंदू   घर्म   घुरम   घर्म (तापस)   घर्म (सौर्य)   घरमें घंटा और मिजाज बडी   घरमें नहिं जवारी, बहार करताय शिलेदारी   घरमें नही दाणा, अम्‍मा गई पिसनेकू   घरमें नही बास, और नाम दुर्गादास   घुरम्यांव   घुर्मेल   घुरमळणें   घुरमुळणें   घरमेळी   घरमेळीं   घरमारू or घरमान्या   घुरमी   घुर्मी   घरमोगर्‍याक पर्मळ ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   घरमोड   घेर्‍या   घरराखण   घरराख्या   घररिघणी   घरली   घरळणें   घरंव   घैरव   घरवट   घरवेठ   घर्वड   घुरवड   घरवण   घरवणी   घरवत   घर्वत   घर्वता   घरवंद   घर्वस   घरवसा   घरवसात or द   घेरवा   घरवांटणी   घरवाडी   घर्वास   घरवासी   घेरविणें   घरवी   घरशाकारणी   घरशाकारप्पी   घरशोधणी   घर्षक   घुरष्टाण   घर्षण   घर्षणें   घर्षणविरोध   घर्षित   घरसंजोग   घरसंजोगणी   घरसणें   घरस्थीत   घरसमजूत   घरसंसार   घरसारा   घरसॉ   घरसोंकील   घरा   घेरा   घरा (भितरि) आयल्‍यारि वागु, भायर गेल्‍यारि कोलो   घरा आशिल्‍लॉ शाणॉ, बाजारां गेल्‍लॉ पिसॉ   घरां घाल्‍यारि पिकना, आंगडिं व्हेल्‍यारि विकना   घरां झगट्टा म्‍हण वेळेर व्होन्न दोवाल्‍ली, थिवंय दर्याकडेन्‌ ‘मजें घस्‍स, तुजें फस्‍स’ करूनं झगडूं लागली   घरा तकीत पाव्यो घालका   घरां ना तीन तांदुळ, सान्नां उकडूं सोता रांडूळ   घराऊ   घराक   घेराघेरी   घराचे घरकुल करणें   घराचे पांघरूण   घराच्या भयानें घेतलें रान, वाटेवर भेटला मुसलमान, त्‍याने घेतले नाक कान्‌   घराचा उंबरठा चढणें   घराचा खांब   घराचा धारण   घराचा पायगुण   घराचा पायगुणच तसा   घराचा वासा ओढणें   घराचार   घराचाही गाडा ओंगणावाचून चालत नाहीं   घराची ओजकळा अंगण सांगतें   घराडा   घराणे   घराणें   घ्राण   घ्राणेंद्रिय   घराणा   घराणी   घ्राणींतल्‍यान वचचें पोण्ण दिवाणांतल्‍यान वच नये   घरांत   घ्रात   घरांत असतील तुरी, तर संसार करतील पोरी   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   घरांत आली राणी आणि आईला विचारीला कोणी   घरांत उष्‍टी, बाहेर गोष्‍टी   घरांत घेववत नाहीं, बाजारांत खपत नाहीं   घरांत घूस, बायकोस फूस   घरांत घाण आणि बायको माझी गोरीपान   घरांत दांडगाई, बाहेर कोरडें खाई   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   घरांतु ना पेजेक मीट (वाट), भाईर वतना मिश्यांक तूप   घरांत नाही अन्नकोजी आणि माझे नांव माणकोजी   घरांत नाहीं आनका, कुत्र्याचे नांव माणका   घरांत नाही एक तीळ, पण मिशांना देतो पीळ   घरांत नाही कवडी, घेऊं मागे शालजोडी   घरांत नाहीं खाया आणि कुत्र्याचे नांव ठेवा राया   घरांत नाहीं दाणा आणि मला पाटलीण म्‍हणा   घरांत नाही दाणा पण मला बाजीराव-हवालदार-श्रीमंत म्‍हणा   घरांत नाही भाकरी आणि मानावारी चाकरी   घरांत नाहीं मेहुणी आणि सासूची रांडोळी   घरांत नाहीं मिठाचा खडा, बाहेर दाखवितो पठाणी जोडा   घरांत नाही लोटा, दिमाख मोठा   घरांत पैशाचा-सोन्याचा धूर निघणें-निघत असणें   घरांत बेकारी, बाहेर ओकारी   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   घरांत भय घरकराचो अन्‌ रानांत भय वाघाचो   घरांत भांडण, नि बाहेर हलकल्‍लोळ   घरांत मोतादी, पोशाख अमदाबादी   घरांत येतें बाहेर जातें, सारीं कामं मीच करतें   घरांत वाघ, बाहेर कोल्‍हें   घरांत वाजे नकारघंटा   घरांत शूर, बाहेर भागुबाई   घरांत समजणें   घरांत सात हात वेळू फिरतो   घरांत हुंदीर, शेंपड्यो बडैतात   घरांत हालाखी आणि बाळ्या मागतो पालखी   घरांतून उठवणें, उठविणें   घरांतून बाहेर काढणें   घरांतलें   घरांतले दाणे सारू-सरवूं नका, लेकरंबाळं मारूं नका   घरांतला तिडा आणि जोड्यांतला खडा, दुसर्‍यास समजत नाहीं   घरांतला दांडगा व बाहेरचा कोडगा   घरांतील कथा, पोटांतली व्यथा, कोणा सांगून येना   घरांतील चारा आणि बाहेरील वारा   घरांतील चोर   घरांतील मंडळी   घरादारां दूर झाली, झाडांपेडां लागी आयलीं   घरादाराचा उन्हाळा करणें   घरापेक्षां अंगणाचीच मिजास जास्‍त   घरापेक्षां उंबरठा अवघड   घरापरी घर गेलें, बायको परी बायको गेली   घरापरी घर गेलें, बायकोपरी बायको गेली   घुराब   घराला दार आणि कुतर्‍याला मार   घराला धूस लागणें   घराला नाहीं कौल, रिकामा-लटके डौल   घराला पदर असणें   घराला पाया, राष्‍ट्राला बाया   घराला राम राम ठोकणें   घैरांव   घेराव घालणे   घरावर कुत्रें चढविणें   घरावर काठ्या घालणें   घरावर गवत रुजणें   घरावर गोवरी-निखारा ठेवणें   घरावर टाहळा टाकणें   घरावर तुळशीपत्र ठेवणें   घरावर नाहीं कौल पण पगडीचा कोण डौल   घरावर नाही कौल, रिकामा डौल   घरावर फिरला खराटा, सगळ्या वाटा मोकळ्या   घरावर माडी आणि दरडीत शिडी   घरास आग लावणें   घरास कांटी लागणें   घरास कांटी लावणें   घरास राखण   घरास हाड बांधणें   घरासारको सोयरो   घरासारखा गुण, सासू तशी सून   घरासारखा घराचार, कुळासारखा आचार   घरासारखा पाहुणा होतो, पाहुण्यासारखे घर होत नाहीं.   घरासारखो सोयरो, सोयर्‍यासारखे घर जाता?   घरीं   घेरी   घरीं आइल्‍या लक्ष्मीक लात इश्या मारका?   घरीं आड बाहेर नदी   घरीं आला संन्याशी, बाईल झाली विटाळशी   घरीं आली मावशी, त्‍या दिवशीं एकादशी   घरीं उपवासी आणि बाहेर उल्‍हासी   घरी एकाचा स्‍वभाव वाकडा, की सर्व कुटुंबाचा बखेडा   घरीं करणें   घरीं करतो चोरी, आणि बाहेर करतो मारामारी   घरीं कामधेनु, ताक मागूं जाय।   घरीं कामधेनु, पुढें ताक मागे   घरीं तसा दारीं, देवळीं तसा बिर्‍हाडीं   घरीं दरिद्र आलें आणि दैव बाहेर गेलें   घरीं दरिद्र घोळी, बाहेर तूप पोळी   घरीं दारीं रुसलें, तेथे कोणाचें काय गेलें   घरीं दारी सारखाच   घरीं नाहीं औरस, बाहेर मात्र चौरस   घरीं नाहीं खाण्याला, आई गेली दळण्याला   घरी नाहीं ज्‍वारी, आणि बाहेर उधारी   घरीं नाहीं पिकला जोंधळा आणि जातो राउळाला   घरीं नाहीं साळी, सासूशीं करे ढवाळी   घरीं नाहींत तुटक्‍या बाजा, भाऊ माझा बडोद्याचा राजा   घरीं निजलें आणि दारीं शिजलें   घरी बसणें   घरीं बसणें   घरी बसविणें   घरी येणें   घरीं रांड पोरें मरती उपवासी। सांगे लोकापाशीं थोरपण।।   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   घरीं सुख तर बाहेर चैन   घरींबसल्या   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   घरोघर मातीच्या चुली   घरोघरीं त्‍योच परी, भितर गेल्‍या मातये चुली   घरोघरीं मातीच्या चुली   घरोटा   घरोटी   घरोपाध्या   घरोब्‍याला घर खा, हिशेबाला चोख रहा   घरोबा   घरोबा नांवाचा आणि फायदा नाहीं कवडीचा   घरोसा   घेरोसा   घरौते   घेऱ्या   घल   घुल   घुलें   घूल   घुलकावणें   घुलकावणी   घुलकाविणें   घेलचोढ्या   घेलचोद्या   घैलट   घैलट or घैलाड   घैलटचाली   घल्डी   घलणें   घुलणें   घुल्ल   घल्ळ   घुलविणें   घुला   घैलाट   घैलाड   घुलावणें   घुलावणी   घुलाविणें   घेलाशेट   घेली   घळ   घळई   घळक   घळघळ   घुळघुळ   घळघळ or ळां   घळघळघंटा   घळघळणें   घुळघुळणें   घळघळपोतें   घळघळमाळा   घळघळवाघ्या   घळघळा   घळघळां   घुळघुळा   घुळघुळां   घळघळाट   घळघळीत   घळण   घळणें   घुळणें   घुळणा   घळबळीत   घळबळीत or घळमळीत   घुळमडचें   घळमळ   घळमेळ   घळमळ or घळमेळ   घळमळीत   घळय   घळया   घळ्या   घळसणचें   घळामेळ   घुळी   घव   घेव   घवकर   घवघव   घवघव or वां   घवघवणें   घवघवां   घवघवित   घवघवी   घवघवीत   घुंवचें   घेंवचें   घेवंचें एक माप दिवंचे आनेक   घेवंचाक सगळे येत्ताति, दिवंचाक कोणइ येनाति   घेवडें   घेवडा   घुंवडांवचें   घेवडी   घेवणी   घेवदेव   घेवपत   घेवपत धंदा -व्यापार -व्यवहार -उद्दीम   घेवपत-धंदा-व्यापार-व्यवहार   घेवबा   घव्य   घेवर   घुंवळ   घवसुचें   घवा   घेवाण देवाण   घेवाणदेवाण   घेवादेवा   घेवादेवी   घेवारी   घेवासें   घुशू   घशेट   घशेटा   घुश्मेश्वर   घशा   घैशा   घशाखालीं उतरणें   घशांत अडकणें   घशांत घालणे   घशांत घालणें   घशांत टाकणें   घशांत पीक धरणें-अडकणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   घशांतून काढणें   घशाबाहेर पडणें   घशिटें   घशिटा   घुशी   घशीं-घसास-घसावर घालणें-लावणें देणें   घुशीच्या बिळापेक्षां पोपटाचे घरटे बरें   घशीट   घष्टें   घृष्ट   घष्टणें   घष्टणी   घष्टनी   घष्टा   घृष्टि   घृष्णेश्वर   घृष्मेश्वर   घस   घसें   घूस   घैस   घूस मागें पाहती, तर उरीं फुटून मरती   घसकन   घसकून   घस-कन-दिनी-दिशी   घस-कन्-दिनी-दिशी   घसक्या   घसकर   घसका   घसकावून   घसकाविणें   घुसखोर   घसघशा   घसघशीत   घसघशीत or सीत   घसघस   घुसघुसणें   घसघसीत   घसट   घसेटें   घस्टुचें   घसटणें   घस्टणें   घुसटणें   घसटणी   घस्टणी   घुसटणी   घसटनी   घसटया   घसट्या   घसेटा   घसटी   घुसडणें   घुसडणी   घुसडणी or घुसटणी   घसडा   घुसडा   घुसडाघुसड   घसण   घसणें   घुसणे   घुसणें   घसणी   घुसणी   घस्त   घस्त्र   घुस्तांवचें   घुसदणें   घुसदा   घसदिशीं   घंसन   घुसपूचें   घुसपटणें   घुसपणी   घुसपागोंधळ   घुसपाल   घसमट   घुसमट   घुसमटणे   घुसमटणें   घुसमटमार   घुसमड   घसमर   घस्मर   घसमरपण   घसमस   घुसमाटणें   घुसमाडणें   घुसमांडणें   घुस्मारणें   घसर   घसरगुंडी   घसरट   घसरड   घसरडें   घसरंड   घसरडा   घसरंडा   घसरण   घसरणे   घसरणें   घसरणी   घसरपट्टी   घसरवट   घसरा   घसराघसर   घसराघसर or री   घसराघसरी   घसेल   घुसलखाना   घुसल्खाना   घुसूलखाना   घुसळखाना   घुसळखांब   घुसळण   घुसळणे   घुसळणें   घुसळणार्‍यापेक्षां उकळणार्‍याची चैन   घुसळतीपेक्षां उकळतीच्या घरीं फार   घुसळप   घुसळा   घुसळीकरितां उसळी भारी   घुसळीव   घुसळींव   घसंवकर   घसवट   घसवटणें   घसवटा   घसवटी   घुसवणें   घुसविणें   घुस्सा   घसा   घुसा   घुसा or घुस्सा   घसा खाणें   घसा चिपणें   घसा पसरणें   घसा फुटणें   घसा बसणें   घसा वाजणें   घसाघस   घसाघसां   घसाघसी   घसाटा   घसाड   घसाडणें   घुसाडणें   घसारा   घसास   घसास लावणें   घसासां   घसिट   घसिटा   घसीट   घाइ   घाइटा   घाइवटा   घाई   घाई घोडा फेकणें   घाई-ई   घाईघाईनें नाश करतो, नाशानें तोटा आणतो, तोट्यानें घरी तंटा लागतो, इतका खटला घाईने होतो   घाईच्या कामाला नाकेदाराची पोटपूजा   घाईत घाई, न्हाण आले म्‍हातारे बाई   घाईत घाई, विंचू डसला ग बाई   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   घाईने लग्‍न करणें, पश्र्चात्ताप पावणें   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   घाईमध्यें गलबला, म्‍हातारी म्‍हणे हेल घाला   घाईस येणें   घाउस   घाऊक   घाऊल   घाऊस   घाए   घाओसणें   घांग   घांगचाळे   घांगूड   घागर   घागरें   घागेर   घागरगडचा सुभेदार   घागरगडचा सुभा   घागरघोळ   घांगरणें   घागरपटॉ   घागरमाळ   घागुरमाळ   घागरमाळा   घागुरमाळा   घागर्‍या गोचिड   घागर्‍याघोळ   घागरा   घागराटी   घागराळें   घागरी   घागुरी   घागऱ्या आंबा   घागऱ्या गोचीड   घागऱ्याघोळ   घागऱ्यादेवी   घांगशा   घाँगा   घागाइणें   घांगावणें   घांगी   घांगोसणें   घाघर   घांघरणें   घाघरा   घांघुसणें   घांघोसणें   घांची   घाट   घाटू   घांट   घाट or घांट   घाटण   घाटणें   घाटणूक   घाटणेरा   घाटणा   घाटनाळ   घाटपण   घाटपांड्या   घांटपान   घाटपाय   घाटबुडी   घाटबंदी   घाटमाथा   घाटया   घाट्या   घांटया   घांट्या   घाटरूं   घाटरें   घांटरूं   घांटरोग   घाटलें   घाटवळ   घाटवळी   घाटवाईन   घाटवाहन   घाटशुद्ध   घाटसर   घांटसर   घाटसर or घाटसरी   घाटसर्प   घांटसर्प   घाटसरी   घाटा   घांटा   घाटाई   घाटाघुगरी   घाटाघाट   घाटाजवळ दिवस मावळला   घाटाणा   घाटांबा   घाटार घोडे नी गोव्यांत व्होडे   घाटारि गेल्‍ले तरिकइ पळसाक तिन्नी पान्नं   घाटिया   घाटी   घांटी   घांटी खाजवणें   घांटी चिप्प-चीप होणें   घांटी पडणें   घांटी फुटणें   घांटी फुटणें-बदलणें   घांटी बसणें   घांटी शेंदूर ओतणें   घाटीव   घाटींव   घांटीवर येणें   घाँटॉ   घांटॉ   घाटोळा   घाटौली   घाड   घाडकी   घांड्डॉ   घाडणें   घाडपण   घाडवस   घाडी   घाण   घाणकढा   घाणखत   घाणट   घाणणें   घाण-णी   घाणपत्र   घाण्या बैलाक घुंवंचें काम   घाण्या बैलाने कितलें भोविलें तरी आशिले कडे आस?   घाण्याचें तेल   घाण्याच्या बैलाला गोठण काय जाय   घाण्यांत घालणें   घाण्यांतु हातु दिलेलि संगति   घाण्यांतून पिळणें-काढणें   घाण्याला सुटला, नि नांगराला जुंपला   घाण्यावर घालणें   घाणेरडा   घाणेरा   घाणेरी   घाणेरी मुंगी   घाणेरीमुंगी   घाणेल   घाणेला   घाणवट   घाणवणें   घाण-वास मारणें   घाणा   घाणा आढी   घाणा घाटणें   घाणा-णी   घाणाळ   घाणावणें   घाणी   घाणीचे बैलाची फेरी, दिसते थोडी पण मजल पुरी   घात   घातक   घातुक   घातक or की   घातकर्म   घातकरी   घातकी   घातघेणा or ण्या   घातघेणा-ण्या   घातचतुर्दशी   घातचतुष्टय   घातचंद्र   घांतड   घाततिथि   घातनक्षत्र   घातप्रकाशक   घातपात   घातपात करणे   घातपाती   घातला कणा मोडत नाहीं, भरली घागर डुचमळत नाही   घातवेळ   घातवाफ   घातवार   घातशंका   घातीं आलेले शेत   घातीचे दिवस   घातीची ओल   घानवत   घानाळ   घानोडी   घानौडी   घापणें   घापतणें   घाब   घाबरगुंडी   घाबरणे   घाबरणें   घाबरविणें   घाबरा   घाबराविणें   घाबऱ्या   घाबाड   घाबिरणें   घाबोय   घाबोली   घाभरावणें   घाम   घाम गाळील तो नांव काढील   घामघूम   घामघूम or घामाघूम   घामट   घामट or ड   घामटघाण   घामटा   घामटाण   घामड   घामणें   घामत   घाम्यौचें   घामेला   घामळभट   घामष्टाण   घामसाण   घामाघूम   घामावणें   घामोळें   घामोळी   घाय   घायु एकडे, वक्‍कद आनेकडे   घायु पेकता, मांव उरता   घायकटर   घायकुठार   घायकूत   घायकुतेपणा   घायकुत्या   घायकुती   घायटा   घायडाय   घायतेल   घायतळ   घायतावणें   घायताविणें   घायपत   घायपत or घायपात   घायपात   घायबरणें   घायमार   घायमारी   घायली   घायवटणें   घायवटा   घायाक मिठा खळु   घायाघाया   घायातळ   घायाळ   घायाळचतुर्दशी   घायास येणें   घार   घार फिरे आकाशी, तिचे चित्त (लक्ष्य) पिलापाशीं   घारकूट   घारगा   घारूड   घारडोळ्या   घारणें   घारपीठ   घारमोर   घारेला or घारोळा   घारवडा   घारवीट   घारा   घारी   घारीसारखी वाट पाहणें   घाऱ्या   घाल   घालू   घालू or घाल्या   घाल गे रांडे ! भीक   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घाल मीठ, कर नीट   घालकाढ   घालकाढ्या   घालकाढी   घालघुसड   घालघसर   घालघसरावर घालणें   घालघसऱ्या   घालण   घालणे   घालणें   घालणें-पाडणें   घालणी   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   घालता मी पण(व) काढता परमेश्र्वर   घालनें   घालून घेणें   घालून पाडून बोलणें   घालपाडू   घालपांड्या   घालपिसें   घालपिसा   घालफेडी करणें   घालफेल   घालमेल   घालमेल्या   घालमेल्या or घालमेली   घालमेली   घाल्या   घालवेड   घालवेडा   घालवणे   घालवणें   घालवर   घालविणें   घाला   घाला पडणें   घालीबजंग   घाळ   घाळघोळ   घाळण   घाळणें   घाळा   घाळा पडणें   घाळी   घाव   घाव देणें   घाव लावणें-घालणें   घावघवित   घावटणें   घावटणें or घावटळणें   घावटळणें   घावटा   घावटॉ   घावडाव   घावणें   घावणी   घावदाव   घाव-धाड घालणें   घावन   घावन or ना   घावना   घावशे   घावस   घाँशॅ   घाश्या   घांश्याल   घाशिरामी   घाशीराम   घाशीरामी   घास   घांस   घास or घांस   घास करणें-भरणें   घास काढणें   घास देणें   घासकट   घासकटाऊ   घासकटाऊ or घासकाटू   घासकाटू   घासकाडी   घासका़डी   घांसखाऊ   घासघीस   घासटणे   घासटणें   घांसटणें   घासटणें or घांसटणें   घासण   घासणें   घांसण   घांसणें   घासणें or घांसणें   घासणी   घांसणी   घासतां दगड सतत, शेवाळ निर्माण न होत   घासदाणा   घासून घ्‍यावें पण हांसून घेऊं नये   घासपाटीं   घासभर देणें आणि कोसभर नेणें   घांसमुटका   घासलेट   घासाघास   घांसाघांस   घासाघासी करणें   घासाघीस   घांसाघीस   घासापुट   घासापरत   घासापूस   घासारी   घांसावचें   घांसावणें   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   घासी   घासीं गूं खाणें   घासीव   घासींव   घिउंदें   घिगी   घिट्टी   घिणघिण   घिरगीस   घिरघिरें   घिरघिरचें   घिरघिराट   घिरघिसा   घिरट   घिंरट   घिंरटणें   घिरटी   घिंरटी   घिरटीस आणि बायकोस वारंवार गरज लागते   घिवर   घिवरपात्र   घिष्टपिष्ट   घिसघिशा   घिसघिस   घिसघीस   घिसण   घिसणें   घिस्सा   घिस्सापेंच   घिस्सी   घिसा   घिसाडघाई   घिसाडी   घी   घी गेलें आणि ठामणेंहि गेलें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   घी जातें आणि चमडा पण जातो   घी देखे, लेकिन बडगा नही देखे   घी देखा पण बडगा नहि देखा   घी देखा पण बडगा नही देखा   घीणो पैसो और पैसोनी घी   घीवर   घीस   घॉघॉ   घॉट   घॉड्डॉ   घॉडॅपावल   घॉडॅवाल   घॉल   घॉळंकार   घॉळकांवचें   घो   घों   घो घो   घों घों   घोऊश   घोक   घोककाम्या   घोकणें   घोकणी   घोकंपट्टी   घोकमळ   घोकींव   घोख   घोगे   घोगें   घोंग   घोंगें   घोंगट   घोंगड   घोंगडें   घोंगडें भिजत पडणें   घोंगडबाऊ   घोंगड्या   घोंगडयांत पासोडया सरदार   घोंगड्यांत पासोडा सरदार   घोंगडी   घोंगडीला मी सोडले पण घोंगडी मला सोडीत नाहीं   घोंगण   घोंगणें   घोंगेणें   घोंगणा   घोंगतें   घोंगत्याकुंवर   घोगता   घोंगता   घोंगती   घोग्या   घोगर   घोगरा   घोग्रा   घोंगेरा   घोंगेरा or घोंघेरा   घोगला   घोगली   घोंगशी   घोंगस   घोगा   घोंगा   घोंगाट   घोंगाड   घोंगाडणें   घोंगाण   घोंगाणा   घोंगायणें   घोगार   घोंगार   घोगारणें   घोगारी   घोंगावणें   घोगी   घोंगी   घोंगो   घोघे   घोघें   घोंघें   घोंघट   घोघेणें   घोघ्या   घोघ्यौंचें   घोघरा   घोंघेरा   घोघाट   घोंघाट   घोघाण   घोंघाण   घोंघाणी माशी   घोंघाणीमाशी   घोघारिया   घोघारी   घोघावणें   घोंघावणें   घोघो   घोंघों   घोट   घोटु   घोटें   घोंट   घोट घेणें   घोटक   घोटूक   घोटखोर   घोटणें   घोंटणें   घोटणी   घोंटणी   घोटभर   घोटया   घोट्या   घोंटेर   घोटळणें   घोटवेल   घोंटवेल   घोटवाल   घोटविणें   घोंटविणें   घोटेस्नान   घोटा   घोंटा   घोटा मोटा   घोटाळें   घोटाळणे   घोटाळणें   घोंटाळणें   घोटाळणें or घोंटाळणें   घोटाळणी   घोंटाळणी   घोटाळा   घोंटाळा   घोटाळा or घोंटाळा   घोटी   घोंटी   घोटीक   घोटीर   घोटींव   घोंटीव   घोटीशॅरॉ   घोंटोणी   घोड   घोडें   घोडे अटकेला पाणी प्याले   घोडें आपल्‍या गुणाने, झालें ताजेतवानें   घोडे उभे करणें   घोडे एकाचें, लगाम भलत्याचा   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   घोडें खाई भाडें   घोडें खाई भाडें, जीन खांद्यावर   घोडें घेतलें बाजारीं, त्‍याच्या पायाला उखरीं   घोडें पुढें दामटणें-ढकलणें-हांकणें-घालणें   घोडें फिरण्याला, गाढव ओझ्याला   घोडे मारणें   घोडें वांग्‍यांत जाणें   घोड्‌याचे टाळ वाजणें   घोडकें   घोडूक   घोडेकू तंग और अदमीकू वंग   घोडकट   घो़डकट   घोडकुदळ   घो़डकुदळ   घोडक्या   घोडक्या or का   घोडकेळें   घोडेकुसळी   घोडका   घोडेकातरा   घोडेखाद   घोडेखोत   घोडगा   घोडगांठ   घोडेगांठ   घोडेघाटी   घोडचूक (ना . ०   घोडचाल   घोडचिलट   घोडेचिलट   घोडचिलट or घोडेचिलट   घोडचोट्या   घोडजाळी   घोडजावई   घोडजांवई   घोडतोंड्या   घोडदळ   घोडदौड   घोडनवरा   घोडेनवरी   घोडपेटें   घोडपुत्र   घोडेपर हौदा, और हत्तीपर जीन। जान बचानेके लिये पळे वॉरन हेस्‍िग्‍स   घोडेपर हौदा, हाथीपर जीन। जल्‍दीसे भाग गया वॉरन हेस्‍तिंग।।   घोडेपाऊल   घोडपाळणा   घोडेपाळणा   घोडपिंपळी   घोडब्रह्मचारी   घोडबाळ   घोडबाही   घोडमुख   घोडमुख्या   घोडमुंगळा   घोडमुंज्या   घोडमल्ली   घोडमात   घोडेमात   घोडमाशी   घोड्याएवढें डोकें, गाढवाएवढी अक्‍कल   घोड्याएवढी चूक   घोड्यागेर कुंकड जाले म्‍हळ्यार देखुन खरें खाता   घोड्यागादि धावनु येवनु, किडयागादि हळू वता   घोड्यागोवर   घोड्याचे (हत्तीच्या) पायीं येणें आणि मुंगीचे पायी जाणें   घोड्याचे पुढचे पाय आणि गाढवाचे मागचे पाय, ते करिती लोकी अपाय   घोड्याचें मूत   घोड्याचे लग्‍न आणि तट्टाचे बारसें   घोड्यांच्या अनीना अनीना उचलणें   घोड्याच्या पाठीवरचा कोस   घोडयाच्या-हत्तीच्या पायीं येणें आणि मुंगीच्या पायीं जाणें   घोड्याचा दाणा   घोड्याचा पूत or लेंक   घोड्याची चाकरी   घोड्याची जीभ   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   घोड्याची मुंज   घोड्याची शर्यत गाढवानें जिंकली   घोड्यानें पेंड (पेण) खाणें   घोड्यापुढे गाडी जुंपणें   घोड्यामाक्षि उबरू नये, राया इदरारि राबू नये   घोड्याला दाणापाणी, गाढवाला समाधानी   घोड्यावर असणें   घोड्यावर घोडा घालणें   घोड्यावर चढणें   घोड्यावर बसणें   घोड्यावर बसून येणें   घोड्यावर बसप   घोड्यावर हौदा, हत्तीवर खोगीर   घोड्यावरील दोघांपैकी एकजण मागे असावयाचाच   घोड्यास आणि गाढवास बरोबरी (होत) नाहीं   घोड्यास तंग, पुरुषास वंग   घोडेराऊत   घोडुला   घोडवेल   घोडवळ   घोडवाट   घोडेवाट   घोडविहिर   घोडशह   घोडशाळ   घोडशाळा or घोडसाळ   घोडशिष्य   घोडशी   घोडशीर   घोडसठवी   घोडसर   घोडेस्वार   घोडसाळ   घोडा   घोडा आपले गुणावर दाणा वाढवितो   घोडा आपल्‍या गुणानें दाणा खातो   घोडा उभा करणें-बांधणें   घोडा काढणें   घोडा चालविणें   घोडा चोराने नेला, मग तबेला बंद केला   घोडा जेरबंदीं, मनुष्‍य संबंधीं (ओळखावा)   घोडा जेरबंदी, मनुष्‍य संबंधी (समजावा-जाणावा-ओळखावा)   घोडा टाकणें   घोडा धांवला तर कानाचे अंतर   घोडा पाहावा बसून, आणि सोने पाहावें कसून   घोडा पाहिला, पाय मोडला   घोडा मैदान जवळ आहे   घोडा मैदान पुढें आहे   घोडा मरे भारें, शिंगरूं मरे येरझारें   घोडा मेला म्‍हणून गाढवाला नाहीं सुतक येत   घोडा लागणें   घोडा स्‍वार-मांड ओळखतो   घोडा स्‍वारीस देणें, अस्‍थिचर्म माघारें घेणें   घोडा हांकणें   घोडाआढी   घोडाइंद्रावण   घोडागद्यान   घोडाघोडा   घोडाचोळी   घोडामैदान जवळ असणें   घोडावज   घोडी   घोडी काढणें   घोडी काढणें-भरविणें   घोडी घेणें   घोडी घालणें   घोडी फेरणें   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   घोडीकुर   घोडीला घोडा लावणें   घोडीवर चढविणें   घोडो घेतलो   घोडोपिढी   घोण   घोण्या   घोणशा   घोणस   घोणसकांडें   घोणसेंपडवळ   घोणा   घोणा फुटणें   घोणाटणें   घोणाटा   घोणाठा   घोणीचा एक पाय मोडला तर ती लंगडी होत नाहीं   घोन   घोंप   घोपड   घोपाण   घोबें   घोबार   घोमेटें   घोमेटी   घोयटीक   घोयरा   घोर   घोर II.   घोर आंगिरस   घोर आंगिरस II.   घोर आंगिरस III.   घोरकंड   घोरंकार   घोरड   घोरडदेव   घोरणें   घोरेणी   घोरंदर   घोरंदर or घोरांदर   घोरपड   घोरपड येणें   घोरपडी बया ! तुझी पाठण मऊ   घोरपडीबाई तुझी पाठ कशी, तर म्‍हणे रेश्मापेक्षां मऊ   घोरपळी   घोरबंद   घोरवेळ   घोरांटी   घोरांदर   घोरासुर   घोरिवडा   घोरोप   घोल   घोलणें   घोलमडणें   घोलसरी   घोलसा   घोलांकार   घोलांट   घोलांटी   घोलाणा   घोलावणें   घोलावणी   घोलाविणें   घोळ   घोळका   घोळकाकडी   घोळकाठी   घोळंकार   घोळकांवचें   घोळचें   घोळटीक   घोळटीकाय   घोळण   घोळणें   घोळणें-घोळ घोळून   घोळणा   घोळणी   घोळणी पुनीव   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   घोळदार   घोळून घोळून   घोळबोटवा   घोळमाडणें   घोळवणे   घोळविणें   घोळशी   घोळस   घोळसणें   घोळसणें or घोळसावणें   घोळसावणें   घोळसाविणें   घोळसो   घोळ्हांठ मंडळ   घोळहाठमंडळ   घोळांकार   घोळाणा   घोळांद्रें   घोळाना - घोळाणा   घोळी   घोळींव   घोव   घोवें   घोव चालतो झरत नी बायल चालली भरत   घोव जाता उडत, नी बायल येता रडत   घोव बायलां यॅशें, मधीं उलै ता तँ पिशँ   घोवु मेलेल्‍याकइ बोड ताशिल्‍लें दुःख होड   घोवकरीण   घोवकी   घोवगांडा   घोवदी   घोवपण   घोवाक ना कुंड्यापोळी, घेड्याक पात्तोळी   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   घोवाक सांडून सोडले घर, पण मीण घालला फार   घोवाच्या भयानं घेतला रान, थंय भेटलो मुसलमान, तेनी कापला नाककान   घोवानें जोडले, बायल्‍येनं संभाळले, घर थरले   घोवानं म्‍हटली रांड आनि जग म्‍हणतां सांड   घोवानं माल्‍ले आनि पावसानं भिजयलें जाल्‍याद कोणाक सांगचें   घोवानं रांड म्‍हळ्यार कांकणकार सांड म्‍हणता   घोवापरस बाय मोठी, आनी काणण घेवन लागली फाटी   घोवास नाहीं घोवकी, बायको करी शिनळकी   घोंशे   घोशा बाळगणें   घोशा लावणें   घोष   घोष II.   घोष III.   घोषक   घोषण   घोषणा   घोषवाक्य   घोषा   घोषी   घोस   घोंस   घोसणें   घोसदार   घोसबाळी   घोसुलें   घोसळें   घोसळणें   घोंसा   घोसाळें   घोंसाळ   घोंसाळें   घोसाळवेल   घोसाळी   घोंसाळी   घोसाळी or घोंसाळी   घौं   घौषेय   घौस   घौंसाळी   जिवाचा घोट करणें   जिवाचा घोट घेणें   वाघर   वाघूरी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP