Dictionaries | References

चांगला समागम, तो जाणा उत्तम


सत्‍संगति ही नेहमी चांगली असते. (अ) सुसंगति सदा घडो सुजनावाक्‍य कानी पडो। -केका. (आ) सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति।-उत्तरराम. (इ) सतां हि संगः सकलं प्रसूते। (ई) संगःसतां किमुत मंगलमातनोति।

Related Words

ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   काम करते मनुष्‍याला, मुशारा असावा चांगला   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   उत्तम   सोनें उत्तम पण कान खातें   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तळें राखील तो पाणी चाखील   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   चांगला संसार असावा, तर सौदा उधार न घ्‍यावा   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   चांगला माल लौकर खपतो   सुंदर स्त्री आणि समाधान, मनुष्याचें उत्तम धन   चांगला दिसतो वरवर, वाईट असून अंतरीं   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   जो चढेल, तो पडेल   अकृत्रिम मित्रभाव, तो जाणा उत्तम स्वभाव   अति सुंदरपणा कांचेपरी जाणा   अपघात - अपघात करुन धन मिळे पण उत्तम मान गळे   असतां तारुण्याचा भर, काळव्यय उत्तम कर   उत्तम   उत्तम कळा उत्तम ज्ञान, न ये विद्येवांचून   उत्तम किर्ति सुशोभित, सर्वा ठायीं प्रकाशित   उत्तम खर्गावर येणें   उत्तम ते मत द्यावे, पण पुढाईत न व्हावें   उत्तम देह मनोवृत्ती, त्यांना प्रीति बिघडविती   उत्तम पाहतां फळ, मन धांवतें तात्काळ   उत्तम बी, उत्तम पीक   उत्तम बोलणें, बरवें ऐकावें   उत्तम मुलाची इच्छा करी, तिजसारखी दुष्ट नसे दुसरी   उत्तम शेती पण धनी असावा खेतीं   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी, निदार भीक, न मिळे भीक तर (नाही तर) वैद्यकी (वैद्यगिरी) शीक   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी-नोकरी   उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी, निदानीची भीक, ती मागण्यास शीक   उद्यांवर काम, न लोटावें हें उत्तम   उपकार करावा हा धर्म, कोणाचा न घ्यावा तो उत्तम   काम करणें तें उत्तम, गौरवणें तें मध्यम   जेथें उत्तम मध सांपडतो, तेथे उत्तम लोंकर सांपडते   जीव द्यावा त्‍यापेक्षां जितरब गेलें तरि उत्तम   जोडोनिया धन उत्तम वेव्हारें। उदास विचारें वेच करी।।   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   न म्हणे उत्तम वाईट कोणाला, तो पात्र होतो जननिंदेला   मिळालेली उत्तम कीर्ति, सदां लोकीं प्रकाशती   सुंदर स्त्री आणि समाधान, मनुष्याचें उत्तम धन   सोनें उत्तम पण कान खातें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP