Dictionaries | References

चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत

सज्‍जनांचा सहवास केल्‍यास आपली वृत्ति नेहमी शांत असते. कधी उद्वेग येण्याचे कारण पडत नाही.

Related Words

जीव सोडणें   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   चांगली असतां संगत, जीव राहे सदा शांत   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   जीव खाली पडणें   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   सबसे जान प्यारी, सबसे जीव प्यारा   जिवाला जीव देणें   बाराची माय खाटल्यावर जीव जाय   जीव आटणें   जीव थारीं   जीव टाकून पळणें   चालत बोलत असतां   जी वस्‍तु उपयोगी, ती चांगली वाटते   एकटा जीव सदाशीव   जीव ठिकाणी नसणें   जीव लावणें   जीव द्यावा त्‍यापेक्षां जितरब गेलें तरि उत्तम   इष्ट मित्र खरे, असतां दूर बरे   अर्धा जीव होणें   जीव तोडणें   संगत-संगत संतन की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   असतां दिवसाची चलती, सर्व कामें चांगली होतीं   निर्लज्जः सदा सुखी   असतां पैशाची पूर्णता, नसे मित्रांची न्यूनता   जीव खरडून बोलणें-सुकणें   जिवांत जीव येणें   एकभुकी सदा सुखी   अति उदार तो सदा नादार   असतां तरुण कोंबडें, तया नावडे कोंढवाडे   सात लुगडीं सदा उघडी   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   चंद्र राहे दूर आकाशीं, वाट पाहे चकोर पक्षी   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   उद्योगाचा त्रास, करतो सदा आळस   परतंत्रतेच्या पक्कान्नापेक्षां स्वातंत्र्याची मीठभाकरी चांगली   असतां पतिव्रता सुंदरी, तिचा प्रकाश घरीं दारीं   भक्ताच्या कामकाजीं, देव सदा राजी   आशा मेल्यावरी, कांहीं न राहे माघारी   ठेवितां चांगली रीती, दैवगती उघडती   अभाग्य - अभाग्य मासळीतें गळीं मांस सदा मिळतें   धर्माचा जीव   तुझा माझा रस गळे, तुला पाहून जीव जळे   पोळलेला जीव   शतं जीव   जीव पछाडणें   अगडींदगडीं जीव घालणें or पाडणें   पोटांत नाहीं पैस, जीव जरे उठबैस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP