Dictionaries | References

चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे


मनुष्‍य हा स्‍खलनशील आहे, परंतु परमेश्र्वर हा दयाळु असल्‍यामुळे तो मनुष्‍याचे अनेक अपराध माफ करतो. तु०-To err is human and to forgive divine.

Related Words

आहे   झाली चूक, धर मूक   देण्याघेण्यांत चूक पडतेच   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   एखादें संकट पाहिल्यानंतर ते अर्धें टाळण्यासारखें आहे   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   काय त्‍याच्या डोळ्यावर भात बांधला आहे?   कवडीची सत्ता आणि लाखाची मत्ता, बरोबर आहे (नाही)   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   खाद आहे तर लाद (लाध) आहे   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   घरची अर्धी दारच्या सगळीबरोबर आहे   संकटकाल हा मित्रत्वाची कसोटी आहे   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   वेडा मनुष्य नग्न आहे कीं नेसला आहे हें दुसर्‍यानें पहावें   अशी आहे तशी आहे   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   चढ पढ सर्वांस आहे   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   मनुष्य-मनुष्यांत येणें   नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   मनुष्य जातीचें मोल कृतीच आहे ऐसें बोल   कोठें कांहीं कांहीं, एक आहे एक नाहीं   बरें आहे म्हणावें बच्चंपेरी !   लागतें मिष्ट पण आहे दुष्ट   समज-समज आहे पण उमज नाहीं   साधील त्याचा जयजयकार, फसेल त्याचा धिक्कार (ही जगाची रीत आहे)   सूर्य-सूर्य तपतो आहे   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   कापल्‍या करंगळीवर मुतायला सांगितलें, तर म्‍हणेल बारा वर्षे आटले आहे !   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   बोटें चाटून कोठें पोट भरलें आहे?   देह कबरींत पडल्यावर पुष्कळच झोप घ्याव्याची आहे   भक्तींत चूक झाली, मरणाची पाळी आली   क्षमा-क्षमावान सर्व जाणतो-साधतो   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   आशा अमर आहे   क्षमा   जनन मरण सर्वांला आहे   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   बोलण्यापेक्षां कृतीस मोल आहे   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   शिंदळीला पोराची आशा आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP