Dictionaries | References

(जखमेचें) पाणी घेणें


(ऐति.) लढाईंट लागलेल्या जखम बर्‍य झाल्यावर स्नान करीत त्यास म्हणत. या प्रसंगीं प्रत्येक वीर आपआपल्या सामर्थ्याप्रमाणें समारंभ करी. ‘होळकरांनी जखमेचें पाणी घेतलें ते दिवशीं तोफांची सरबत्ती जाहली.’
ख ७५९८. ‘जखम हलकीच आहे. आठा चहूं दिवशीं पाणी घेतील’
ऐति. पत्रव्यवहार १२५.

Related Words

डोळ्यांस पाणी लावणें   उपरवांयां अंबट घेणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   गांडीवर घाव घेणें   कान पिळून घेणें   दिवाणाचें तेल पदरांत घेणें   पाणी छाटणें-कापणें   वार घेणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   यदुपति-देणें घेणें, यदुपति जाणे   गुण घेणें-देणें   मनगट चावून घेणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   घण घेणें   नांव न घेणें   रान घेणें   लोढणें-लोढणें गळयांत अडकवणें-घेणें   बगाड-बगाड घेणें-लावणें   जपमाळ घेणें   पाणी जाळणें   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पंगतीस घेणें   वेंगाटीत घेणें-धरणें   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   घर डोईवर घेणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   चालत्‍या मुलाला उचलून कडेवर घेणें   काचवा - काचवा घेणें   शष्प देणें न् शष्प घेणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   रुख-रुख घेणें   मापटयावर हात घेणें   मायबहिण घेणें   माथ्यावर चढविणें-चढवून-बसवून घेणें   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   तांबडें पाणी   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP