Dictionaries | References

जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी


(वरील रामदासी श्र्लोकावरून निराळ्या अर्थाने) जगामध्ये जरी पूर्णपणें सुखी मनुष्‍य सामान्यतः आढळत नसला, तरी जो मनुष्‍य विवेकाने आपले समाधान करून घेतो त्‍याला दुःखाची जाणीव होत नसल्‍यामुळे त्‍याला सुखी मानावयास काही हरकत नाही.

Related Words

निजलेल्याला कोणी उठवील, जाग्याला कोण उठवील?   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   बसूं जाणे त्याला ऊठ कोण म्हणे   रोज मरे त्याला कोण रडे   ब्रम्ह्याचा लिखा, सटवीचा टांका, त्यास कोण देईल झोंका   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   कोणाचा कोण आणि पितळेचा होन   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   जेवल्‍यावर म्‍हणे जात कोण   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   म्हाळ म्हैन्यां फागलां सोत्तालॉ खीं कोण   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   सर्वांनीं पालकींतु बसल्यारी व्हावतलें कोण   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP