Dictionaries | References

जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं


स्‍त्री जिवंत असेल तर मूल होण्याचा संभव. ती नाही मग उगाच आशा करण्यात काय अर्थ? जेथे मुख्य गोष्‍टीचा अभाव असेल तेथे ती असती तर अमुक झाले असते व तमुक झाले असते असे म्‍हणण्यात काही अर्थ नाही. तु०-(गु.) जीवशे नर तो वसावशे घर.

Related Words

ती   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   ती गुण   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   आज मला, तर उद्या तुला   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   धडोत (ती)   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   केकत or ती   नेसेन तर पैठणी (शालू) न नेसेन नाहीं तर नागवी बसेन   यति-ती   लोखंडी जर   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शेजी नांदे, कांजीं तर लाखे   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP