Dictionaries | References

जेथपर्यंत-पावेतों-वर


ad   As far as. As long as.

Related Words

वर   मान वर करणें-काढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) नंबर मारणें   वर डोकें काढणें   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   मिरगी-मिरगी वर येणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   पावेतों   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   कुठपर्यंत पावेतों-वर   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   मात्रा वर असणें   जितपर्यंत-पावेतों   नवा जोगी, मांडभर (गांडभर-पावेतों) जटा   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   बुधली वर आली   आवडीनें केली पर, ती आली वर   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   मान वर न करणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   (अ) चार दिशांस चार व वर सूर्य. (आ) शरीरांतील पांच अग्नि   अन्नाचा मारलेला खालीं पाही तरवारीचा मारलेला वर पाही   आकाश वर पडणें   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   आवडीनें केली पर, ती आली वर   उगीच भरभर, खालीं छप्पर वर घर   (एखादें काम) लागाला येणें-लागीं लावणें-लागा वर येणें-मिळणें-जुळणें   एथर्यंत-पावेतों-वर-वरी   कुठपर्यंत पावेतों-वर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   करायला गेली पर, तवई आली वर   काख - काखा वर करणें   काखा वर करणें   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   कोळसा वर आणि आंत काळाच   खाका वर करणे   खातांना खातलीं नि वर मंगलां गातलीं   खालचें झांक अन्‌ मग कर वर नाक   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   घरच्या भाकरी घर, दोन पैसे वर   घरधान्याचे हाल आणि फुकट्याचे वर गाल   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   चाक वर येणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   छाती वर करून-काढून चालणें   छाया एटलां छापडां ने नळियां एटला घर, रांडी रांडो एम कहे के कुंवारा एटला वर   जाणता वर   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   डोई (वर) काढणें   तेथपर्यंत-पावतों-वर   तळाशी पोहोचल्‍याशिवाय वर बुडबुडे येत नाहीत   तळीं भोंक, वर झांकण   तोंपर्यत-पावेतों   नाक वर करणें-वर करुन चालणें-वर असणें   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   पडतील मघा, तर चुलीपाशीं (वई वई) हगा, नाहीं तर वर तरी बघा   पडलों तरी आपलें (माझें) च नाक वर   पैशानें मारलेला वर पहातो व अन्नानें मारलेला खालीं पाहतो   पाण्यांत म्हैस वर मोल करुन त्यांत काय फळ   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   ब0 वर येणें   बगल-ला वर करणें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बुधली वर आली   बाजू-वर बाजू बेतणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP