Dictionaries | References

जेथें जावें तेथें पाऊलभर पाणी


कोणत्याहि ठिकाणीं पाहिलें तरी उथळ असणारे
(ल) उथळ ज्ञान
फार सखोल अध्ययन नसलेलाः अपुरें ज्ञानः तुटपुंजी विद्वत्ता.

Related Words

गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   पाणी सारणें   (जखमेचें) पाणी घेणें   पाणी पडणें   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   उचलून पाणी   पाणी मारणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   डोळ्यांस पाणी लावणें   बडयाचें बडें, तेथें काय सुंठीचें कुडें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   जळामध्यें मासा झोंप घेतो केसा। जावें त्‍याच्या वंशा तेव्हां कळे।।   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   पाटा पाणी पाटा लागलें   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   जेथें मनुष्‍य तेथें द्रव्य, द्रव्य तेथें लक्ष्मी, लक्ष्मी तेथें परमानंद   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   पाणी जाळणें   जेथें विश्र्वास, तेथें करावा वास   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   जेथें मुत्‍सद्दीपणा हरतो, तेथें सेनापतीचें कार्य सुरू होतें   आंवळा खाऊन पाणी पिऊन माहेरीं जावें   गांडीवर पाणी घाल, तर म्‍हणे खालीं काय लांबतें?   तळें राखील तो पाणी चाखील   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   बुवा तेथें बाया आणि ब्रह्म तेथें माया   जेथें प्रीति थोडी, तेथे बहुत खोडी   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   आपलें जावें, आपण चोर व्हावें   जेथें द्वेषभाव तेथे थोरपणा नसतो   जेथें नखानें काम होतें तेथे कुर्‍हाड (कशास) येते?   गोड गोड म्‍हणून खावें, वैद्यापाशी जावें   जेथें उदासिन वृत्ति, तेथे देवाची वसती   पाऊस पाणी, आबादानी, कण्याचें-धान्याचें-दाण्याचें मडकें दणदणी   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   जेथे अधिक ज्ञान तेथें धर्म कमी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   नवें पाणी   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   तांबडें पाणी   दुधाला साय आणि ताकाला पाणी   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP