Dictionaries | References

जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ

एखाद्या भटाशीं स्‍नेह जोडला तरी फारसा लाभ होत नाही व एखादा गृहस्‍थ जरी मोडकळीस स्‍थितीला आला तरी तो आपला मोठेपणा सोडीत नाही.

Related Words

जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   नागवें नाचणार तर रंगण तरी धर   नाक गेलें तरी भोकें राहिलीं आहेत असें म्हणणें   ज्‍याची चांगली कीर्ति, तो मेला तरी भूरवरतीं   गायीचो पाडो खंय तरी वाढो   बाळाला बाळ झालं तरी बाळ अजून बाळच   पाजीचा झाला गाजी तरी अखेरीस पाजी तो पाजीच   दगड बारा वर्षें पाण्यांत राहिला तरी कोरडाच (निघाला)   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   आपले ताक जाल्ले तरी दुसर्‍या माड्या मुळांतु (बागलांतु) पीवु नयें   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   कामांत भट पडणें   अधेल्यावर काठी कोणीहि घालावी - अधेल्यावर धोंडा (धोपटा) कोणी तरी टाकील   पाणबुडो बुडलो तरी सांदन विसरना   दुग्धें न्हाणिला वायस, तरी कां होईल राजहंस   काळा कोळसा दुधें धुतला तरी फळ काय। रंग त्‍याचा काळा नच जाय।   अरे म्हटलें तरी तोंड वासतें आणि अहो म्हटलें तरी तोंड वासतें   बाजारांत तुरी, भट भटणीला मारी   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   धनी राबेना शेतीं, तरी झोळी येई हातीं   स्मशानांत गेलें तरी कावळयांचा उपद्रव   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   राजाला राज्य (राज्यपद) मिळालें तरी बटकीचें बटिकपण कांहीं सुटत नाहीं   सर्व रामायण सांगितलें तरी म्हणे रामाची सीता कोण   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   गेला बाजार तरी   हात बाटला तरी जात बाटत नाहीं   गाढवाला केला शृंगार, तरी तो मातींत लोळणार   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   किती तरी   सहा महिने नळकांडयांत घातलें तरी कुत्र्याचेम शेंपूट वांकडें तें वांकडें   घोडा पाहिला, पाय मोडला   हा हात मोडला तर काई हा हातु मोडावा   धुव दिवन जांवय जोडला   हटांत तुरी, भट भटणीला मारी   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी-रांडे वरण कां करीनास?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP