Dictionaries | References

जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो


ज्‍याची परमेश्र्वराच्या ठिकाणी श्रद्धा असते तो धर्मास अनुसरून चालतो
श्रद्धावान्‌ मनुष्‍य धर्मनिष्‍ठ असतो.

Related Words

चतुर राहतो निजाधीन, मूर्ख असतो पराधीन   नामदार तो नम्र फार   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तळें राखील तो पाणी चाखील   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   आपल्यास आपलें करणें, ईश्र्वरास सर्वांस राखणें   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   तो   आपना वही जो आपने काम आवे   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   जो चढेल, तो पडेल   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   हात (ता-तो) फळी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   आपण भला तो जग भला   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जिवा ठाई जीव नसतो, प्रीत लागते तेथें असतो   जो   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   धर्मात्मा   याचक-याचक नेहमीं संतुष्ट असतो   हत्तीला अंकुशा केवढा असतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP