Dictionaries | References

जो तो

सना . १ जो कोणी ; प्रत्येकजण ; प्रत्येक मनुष्य ; हरएक व्यक्ति . जो तो चेष्टवी मुला । - भारावाल ९ . ७४ . २ कोणी ; कोणी एक ; कोणी तरी . जो तो म्हणे हा प्रचंडवीर । सांगती रावणासी बडिवार । - रावि २१ . ११४ . [ जो + तो ]

Related Words

नामदार तो नम्र फार   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   तो   आपना वही जो आपने काम आवे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   जो चढेल, तो पडेल   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   जो जन्माचा कबाडी, त्‍याचें दरिद्र कोण फेडी   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   अऋणी,अॠणा अप्रवासी तो सुखी   अकृत्रिम मित्रभाव, तो जाणा उत्तम स्वभाव   अंगें केलें तें काम पदरीं असे तो दाम   अंगचें पाप देईना, तो पुण्य कसचें देतो   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   अंगी असेल तें काम, पदरीं असेल तो दाम   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   अत्यंत निर्लज्ज असे तो प्रतिष्ठेंतून दूर बैसे   अति उदार तो सदा नादार   अंधारांत गूळ खाल्ला तरी तो गोडच   अंधारांत धांवतो तो खचित ठोकर खातो   अनृणी अप्रवासी तो सुखी   अनुभव मूर्खा शिकवी ज्ञान न शिके तो शतमूर्ख जाण   अपकीर्ति झाली जनीं तो अर्धा मेला मनीं   अपायीं उपाय करावा त्यापेक्षां तो होऊं न द्यावा   अंबारींत बसे तो सर्वांस दिसे   अबोलका - अबोलका दिसतो तो खोल घातक असतो   अभाळावर थुंके तो आपल्या तोंडावर थुंके   अमरसिंग तो मरगये भीक मागे धनपाळ । लक्ष्मी तो गांवर्‍या वेंची भलेबिचारे ठणठणपाळ ॥   अरे बिबी भूक लगी, रोटियां पकाव ! ठिकरी तो फुट गई, बेटा टालिया बजाव   अल्प न्याय करतो, तो मोठा सोडून देतो   अल्प भुकी तो सदा सुखी   अल्ला दोमेसें एक देवे तो कबूल है   अवघे कामांत थोडें जाणितो, बहुधा तो उपयोगी नसतो   अवघड - अवघड कामीं धांवतो तो संकडांत पडतो   असले नसले न गणी, तो एक सुखी प्राणी   अस्सल नाग असेल तो चावत नाही, कम-अस्सल असेल तो चावतो   आऊचा काऊ, तो ह्मणे माझा मावसभाऊ   आग खाईल तो कोळसे ओकेल   आगसतो तो मागसतो   आगसला तो मागसला   आधींच रडे, तो घोडें काय चढे   आप डुबा, तो जग डुबा   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आपण भला तो जग भला   आपण भीक मागतो तो दुसर्‍यास काय देतो   आपणा म्हणती जो शहाणा, तो पहिला मूर्ख जाणा   आपुन करी ते काम, गांठीं असा तो दाम   आप बुरा तो जग बुरा   आप भला तो जग भला   आपले मन जिंकी, तो धन्य म्हणावा लोकीं   आपले मन स्वाधीन नाही, बंधनी तो कदां न राही   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   आपल्या लग्नाक न्हालो ना, तो दुसर्‍या लग्नाक निमतां   आपले हितातें पाहतो, तो आर्जवी असतो   आपला तो कंढीचा दोरा, दुसर्‍याला म्हणावे पडखाड्यांत   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा-लोकांचे तें कारटें   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   आपला तो बाळ्या (बाब्या) दुसर्‍याचे ते कारटे   आपला तो माणला दुसर्‍याचा तो भिकार डेंग   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP