Dictionaries | References

जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला


कोणत्‍याहि गोष्‍टीची एकदां सवय झाली म्‍हणजे ती कायमची जडते. ती सुटत नाही, म्‍हणून चांगल्‍या गोष्‍टीचा सराव करीत राहावे. Habit is second nature.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   नामदार तो नम्र फार   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   तो   आपना वही जो आपने काम आवे   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   जो मनुष्‍य कर्जदार, त्‍याला नेहमी शब्‍दमार   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   शिष्य-शिष्य पडला, गुरु अडला   जो दुसर्‍यावरी विश्र्वासला, त्‍याचा कर्याभाग बुडाला   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   जो चढेल, तो पडेल   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   (जो) घोडा खुशीने भार घेतो त्‍यावर सर्व पडतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   जो निगुर्‍या त्‍याचें तोंड सकाळी पाहूं नये   धांव धांव, जो बेध लिखासो पाव   जो भ्रमण करतो, त्‍याला संसार नसतो   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   आपण भला तो जग भला   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   जो   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP