Dictionaries | References
ज्ञ

ज्ञान्याचा एका, नाम्याचा तुका, व कबीराचा शेखा

( वारकरी लोकांत रुढ ) ज्ञानदेवाचे अवतार एकनाथ, नामदेवाचा अवतार तुकाराम, व कबीराचा शेख महंमद. - आजगांवकरकृत महाराष्ट्र कवि चरित्र, भाग
पान २३९.

Related Words

केलें तुका, झालें माका   एका हातानें ताळि पेटना, दोगां शिवाय लडायि जायिना   एका चुकिनें गावुं लासता, एक मारानें जीवु वता   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   तिळाइतकें नातें व गगनाइतकी मैत्री   येईल तितकें बोलू नये व खावेल तितकें खाऊं नये   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   व॥   एक उंदीर दोघी मांजरी, नांदत नाहीं एका घरीं   एका पेण्यान घर शिवप   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   बायको धमकट, व दादला कसपट   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   एका कानीं ऐकणें, दुसर्‍या कानीं सोडणें   एका पायावर तयार-सिद्ध असणें   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   एका काठीनें हांकणें   असुदी व अबादी   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   तीन म्‍हैन्यांच्या खाणाक एका दिसाचो जोर पुरो   आळशास दुणें काम व लोभ्यास (कृपणास) दुणा (तिप्पट) ख   तुका म्हणे भोग सरे । गुणा येती अंगारे ॥   एका दिवसाचें सुख, त्याचें दुणें होय दुःख   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   एका खड्यावर बारा भिंती रचणें   एका गांडिक दोन सूळ नात   एका लग्नाक बारा विघ्नें   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   वेडा झाला व कामांतून गेला   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   छायेच्या पाठी लागूं नका, व मूळ वस्‍तूस चुकूं नका   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   आडय-ई-व   उपाय-व   एका   खे व   जोडता तो मोडता, तुका कित्‍या (गेट) चावता   तुका   तसराऊ or व   तिक्तय or व   पत्रास _   मळघाऊ or व      शिटाऊ-व   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP