Dictionaries | References

ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप

मनुष्‍य मुंबईस गेला म्‍हणजे तेथे तो व्यसनाधीन होण्याचा संभव असतो, शिवाय त्‍यांचे आयुष्‍य घरच्यापेक्षां कष्‍टमय होते व घरच्या सुखास तो आंचवतो. यावरून तो पापी असल्‍याशिवाय काही त्‍यास घरदार सोडून मुंबईस जाण्याची पाळी येत नाही असा समज.

Related Words

नजरेचें पाप   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   तो   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   नामदार तो नम्र फार   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   तळें राखील तो पाणी चाखील   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   पैशाकडे पैसा जातो   बाप जातो देऊळीं, पोर्‍या जातो राऊळीं   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   नजरचें पाप   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो चढेल, तो पडेल   आपण भला तो जग भला   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   अंगीं असेल तें काम आणि पदरीं असेल तो दाम   अंधळ्याचा हात उपस्थावर, अंधळ्याचा हात ताटावर, अंधळ्याचा हात उपस्थानावर नेमका जातो   आपेआप or आपोआप   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   आवड असली की सवड आपोआप होते   ईश्र्वरास ठकवूं पहातो तो आपला आपण फसला जातो   घी जातें आणि चमडा पण जातो   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   ज्‍याचे पदरीं पाप, त्‍याला पोरी होती आपोआप   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तो   दुष्टास येऊं न देतां घरीं, जाईल आपोआप माधारीं   नजरचें पाप   नजरेचें पाप   पुण्य करतां जोडे पाप   पुण्य करतां होय पाप, दूध पाजून पोसला साप   पाप   पापाचा घडा भरला म्हणजे (आपोआप) फुटतो   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मूर्खापाशीं पैका येतो, अनादरें निघून जातो   मुळावरच कुर्‍हाड घातली, फांदी आपोआप गळाली   म्हातारा बसे, आपोआप वासे   मांजराचा खेळ होतो पण उंदराचा जीव जातो   माप पाप   राखील तो चाखील   हात (ता-तो) फळी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP