Dictionaries | References

ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप

मनुष्‍य मुंबईस गेला म्‍हणजे तेथे तो व्यसनाधीन होण्याचा संभव असतो, शिवाय त्‍यांचे आयुष्‍य घरच्यापेक्षां कष्‍टमय होते व घरच्या सुखास तो आंचवतो. यावरून तो पापी असल्‍याशिवाय काही त्‍यास घरदार सोडून मुंबईस जाण्याची पाळी येत नाही असा समज.

Related Words

नजरेचें पाप   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   कावळ्याचें होतें हंसणें, बेडकाचा जातो जीव   तो   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   नामदार तो नम्र फार   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   तळें राखील तो पाणी चाखील   पैशाकडे पैसा जातो   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   बाप जातो देऊळीं, पोर्‍या जातो राऊळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   विकत घोर-पाप-पीडा-फजिती-मौन-रोग लचांड, विघ्न, श्राद्ध   हात (ता-तो) फळी   नजरचें पाप   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   जेनाच्या पदरीं गांठ देणें-मारणें   आपण भला तो जग भला   जो चढेल, तो पडेल   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP