Dictionaries | References

ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी

ज्‍याजवळ काही मालमत्ता, ऐवज असतो त्‍याला त्‍याबद्दल काळजी वाटत असल्‍याने गाढ झोप लागत नाही व जिवाला सारखी हुरहुर लागलेली असते. पण ज्‍याच्याजवळ काही नसते तो बिनघोर असून सुखाने सर्व रात्र गाढ झोपी जातो.

Related Words

गळ्यात तंगड्या-पाय येणें   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   एकीनें घातली सरी, म्हणून दुसरीनें घातली दोरी   टका करी कामकाज   चोरी करी चोरी आणि डागिणे सोनाराच्या घरीं   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   दाम करी काम, बिबी करी सलाम   सवाईंची दोरी   बावळा-बावळी मुद्रा आणि देवळीं निद्रा   सरी येणें   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   आरोग्य ते तरुणपण, अमृण ते धनीकपण   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   असुदी व अबादी   शेंग-सारी रात्र जागली, शेंगावांगीं रांधलीं   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   ज्‍याचे जवळ पैका, त्‍याचे बोल ऐका   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   चारी सुना गरवार करी   स्वतां स्वतांला साहाय्य करी l ईश्र्वर त्याला घरी करीं l   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   जे जाय जावा, ते पाछा नहि आवा   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   उपकारी सांगेल ते खरे मानणें   ज्‍या सोन्यानें कान तुटतो ते कशाला   घडून आल्‍यावरी, उपाय काय करी   चिंता करी राग, तेव्हां आत्‍मा धरी जाग   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   दुःखाच्या गळ्यांत किंकाळीचा ढोल   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP