Dictionaries | References

ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती


पार्श्र्वभूमीमुळे वस्‍तूला उठाव येतो. ढग काळेकुट्‌ट व गढद व त्‍यांवर तेजस्‍वी वीज चमकली म्‍हणजे ते दृश्य फार मनोहर असते.

Related Words

खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   आज मला, तर उद्या तुला   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   जेवण दुसर्‍या गेलें, तरी पोट आपणा मेलें   उंदड झाला कहर, तरी सोडूं नये शहर   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   कुठेंहि गेले तरी पळसाला पानें तीनच   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दिवस सारखे नसती, चढते पडते असती   कशी काय खबरबात, ताटभर दहीभात   मिरीं नासलीं तरी जोंधळ्याच्या भावानें जात नाहींत-विकत नाहींत   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   आपली नुकसान कोणी केली, तर ती न उगवावी ती चांगली   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   कधीं तरी   जाशील कशी   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   शिकणें-शिकविणें-न मिळे भीक तर कांहीं तरी शीक   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP