Dictionaries | References

तडाका

See also:  तडाखा
A Sanskrit English Dictionary | sa  en |   | 
तडाका  f. 1.f. a stroke, [L.]
splendour, [Uṇ.] Sch.
तडाका  f. 2.f. a shore, [L.]

ना.  तडाखा , प्रहार , फटका , रट्टा , वार ;
ना.  आवेश , घाई , जोर , वेग , सपाटा .

 पु. १ ( चाबकाची , काठीचा ) रपाटा ; फटकारा ; रट्टा ; ठुसा . २ ( पाऊस इ० कांचा ) जोराचा मार ; सडसडून पडणे ; संतत वर्षाव . ३ ( तोफा , बंदुका इ० कांचा ) धडाका ; धडधाकट ; भडिमार ; दणाणणे ; खणका . ४ ( एखाद्या मोठ्या कार्यात होणारी ) गडबड ; धांवाधांव ; गलका ; धामधूम . ५ ( लढाई , वादळवाद इ० चा ) जोर ; आवेग ; आवेश ; तीक्ष्णता ; झपाटा ; धडाका . भीष्म - श्वेताश्वांचा निरुपम मज वाटला तडाखा तो । - मोभीष्म ६ . ४६ . अतिरेक ; तीव्रता ; कडाका . उदा० थंडीचा - उन्हाचा - पावसाचा - वार्‍याचा - नदीचा तडाखा . ७ सपाटा ; संततपणा ; दीर्घोद्योग उदा० पढण्याचा - म्हणण्याचा - अध्ययनाचा - गाण्याचा - तडाखा . ८ वेग . तडाका हा शब्द नेहमी जोर , घाई , आवेश , आवाज व ढब इ० नीं युक्त अशी गति दाखवितो . हा शब्द व याच्या समानार्थी धडाका हा शब्द यांतील फरक धडाका शब्दांत पहा . [ ध्व . तड ; गु . तडा ] ( एका ) तडाक्याने - एका सपाट्यांत ; जोराच्या एकाच प्रयत्नाने एकदम ; एका दमांत .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP