Dictionaries | References

तुला न मला, घाल कुत्र्याला

दोघांचा एखाद्या गोष्‍टीच्या मालकीबद्दल किंवा पदार्थाबद्दल तंटा लागला असतां, त्‍या मालाचा मात्र नाश होतो किंवा तिसराच कोणी घेऊन जातो व भांडणारांच्या पदरात काहीच पडत नाही. कुत्रा पहा.

Related Words

पासंगास न पुरणें-न लागणें   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   न न   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   न हिन्दुर्न यवनः।   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   चुना पानाला न लागणें   आज मला, तर उद्या तुला   भवति न भवति   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   अग अग म्हशी, मला कां (कोठें) नेशी   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   पुठ्ठ्याला शेण चोपडून मला कोठीचा बैल म्हणा   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नीच व्यसनीं बुडतां निंदिति दैवासि न स्वकर्मातें॥   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   न करत कांहीं, वाईट शिकूं पाही   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   न घे ऐकून कोणाचें, कान फार बधीर त्याचे   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   न दिसती तारांगणें   विंदाण-न   बुळीद-न   न पुरे माझ्या गारीं, कोठला माधुकरी   जेथें बसे जांभूळवाही, तेथें तन उठूं न पाही   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   सब छोडे मेरा रब न छोडे   कुपणि-न   चांगले करी, त्‍याचें भय न धरी   कवाध र न   बहु कामें एका हातीं, सिद्धीस न जातीं   मुलाचे लाड करावे, लाडानें वेडे न करावे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP