Dictionaries | References

तूं नाही तर तुझ्या बापानें शिव्या दिल्‍या असतील

कोणीकडून तरी दूषण ठेवणें व त्‍याचा वचपा काढणें. [एक तहानलेले कोकरूं नदीवर पाणी पिण्यास गेले. तेथे एक लांडगा पाणी पीत होता. तेव्हां त्‍यापासून दूर व खालच्या बाजूस वाहाणार्‍या पाण्यापाशी जाऊन ते पाणी पिऊं लागले. लांडग्‍यास काही कुरापत काढून त्‍याला खावयाचे होते. तेव्हां ‘माझे पाणी उष्‍टे करतोस ! काल...नाही तर तूं गुदस्‍ता शिव्या दिल्‍यास!.... त्‍यावेळी तूं जन्मला नव्हतास म्‍हणतोस ! तर तुझ्या बापाने मला शिव्या दिल्‍या !’ -इ. बोलून त्‍या कोकराला लांडग्‍याने खाऊन टाकले.]

Related Words

आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   करंगळीची कळ, अंगठ्याला येत नाही   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   ऊन पाण्यास चवी नाही   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   तुझ्या शेंड्यार, मज्‍या बोंड्‌यार   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   खर्च लागे निरंतर, मिळकतीस नाही आधार   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   खर्च लागे निरंतर त्‍यांत नाही अंतर, मिळकत अशाश्र्वत विचार करी सतत   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   तूं   तूं नाहीं तुझ्या बापानें शिव्या दिल्या असतील   पत्रास _   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   मी तूं करणें   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   हूं तर भांडीं घास तूं   हयातीचा दम असला तर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP