Dictionaries | References

तेथपर्यंत-पावतों-वर


ad   So far, so long, up to that time or place.

Related Words

मान वर करणें-काढणें   चोर तर चोर आणि वर शिरजोर   वर येणें   वर पाहणें   खोटा तो खोटा आणि वर फुकाचा ताठा   (वर) नंबर मारणें   वर डोकें काढणें   माझेंच नाक वर   (वर) पाय येणें   पूज्य-(विद्या, स्त्रानसंध्या इ.वर) पूज्य पडणें   याचकाचा हात खालीं आणि दात्याचा हात वर असतो   मिरगी-मिरगी वर येणें   खोगीर वर लादणें-चढविणें-ठेवणें   मात्रा वर असणें   वर्मस्पर्शापस्य वर शिरछेदु चांग   वर-वरपक्षाचें पारडें जड असतें   बिब्बा-(वर) बिबा घालणें-फासणें   (वर) माती ओढणें   वर वर मिळताः लग्न कोण करता   बनेल तेथपर्यंत   तितपर्यंत-पावतों   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   कोठपर्यंत-पावेंतो-वर   काखा वर करणें   वार्‍या वर वरात, भुसावर चिठठी   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   रामोशी-रामोशाची जात, खालीं सागोती वर भात   कुठपर्यंत पावेतों-वर   भरली माझी डिचकोली, फाटली माझी चिंधकोली, असा माझा गोहो, नीत वर जावो   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   (वर) तलवार धरणें   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आधींच सोन्याचे, त्यांत (वर) जडाबाचें   मुंरकुंडी-(वर) मुरकुंडी-डया पडणें   जो वर पाहून चालतो, तो खड्‌यात पडतो   निठव्यांते घालून (वर) आठवें झांकण ठेवावें   बुधली वर आली   आवडीनें केली पर, ती आली वर   (वर)-अक्षत (ता) पडणें   ब0 वर येणें   आकाश वर पडणें   हौसेनें केला वर, त्याला भरला दिवसां खोकला रात्रीं ज्वर !   पाण्यांत म्हैस व वर मोल   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जिथपर्यंत-पावेतों-वर   मान वर न करणें   अग्नीशिवाय धूर येत नाहीं वर   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   बोलण्याची भरभर, खालीं छपर वर घर   मिम्या-मिम्या झाल्या थोर, आतां पाहिजे वर   काख - काखा वर करणें   जेथपर्यंत-पावेतों-वर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP