Dictionaries | References

दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर

जो मनुष्य राजदरबारामध्यें आपलें काम करून देण्यास उपयोगी पडतो. त्याला स्वतःला कांहीं तरी पैशाची प्राप्ति व्हावी अशी अपेक्षा असते. दरबारी मनुष्य दुसर्‍याच्या उपयोगी पडतो तो लांचखाऊ असतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   तळें राखील तो पाणी चाखील   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   दमडीचा चाकर, लाखांचा बेकार   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आपला दाम खोटा, परक्याशीं झगडा मोठा   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   आपला-ली-लें, आपलासा म्हणणें-समजणें   आपला माणूस   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   आपला पदर मोडून गुजराण करणें   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   जो चढेल, तो पडेल   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP