Dictionaries | References

दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर

जो मनुष्य राजदरबारामध्यें आपलें काम करून देण्यास उपयोगी पडतो. त्याला स्वतःला कांहीं तरी पैशाची प्राप्ति व्हावी अशी अपेक्षा असते. दरबारी मनुष्य दुसर्‍याच्या उपयोगी पडतो तो लांचखाऊ असतो.

Related Words

आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   तळें राखील तो पाणी चाखील   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   नर करणी करे तो नरका नारायण हो जाय   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   तो   दमडीचा चाकर, लाखांचा बेकार   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   पोहरा देईल तो विहिर दाखवील   नामदार तो नम्र फार   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   आपला दाम खोटा, परक्याशीं झगडा मोठा   आपला माणूस   आपला-ली-लें, आपलासा म्हणणें-समजणें   वाहीला तो ओढा आणि राहीली ती गंगा   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   ज्‍यास नाहीं साळी, तो करी आईची टवाळी   आपला पदर मोडून गुजराण करणें   मन नाहीं राजी, तो क्या करेगा काजी   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   गूळ चोरावं तो पाप, तूप चोरावं तो पाप   साप म्हणूं नये बापडा आणि नवरा म्हणूं नये आपला   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   उफराटें करतो, तो मूर्ख दिसतो   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   जो चढेल, तो पडेल   हेल्याच्या कानीं किंगरी वाजविली तरी तो आपली ट्रोंय सोडीत नाहीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   आपण भला तो जग भला   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   आप आपला   आपण करील तें काम, गांठी असेल तो दाम   कोणाचें होऊं नये चाकर आणि कोणाची होऊं नये बायको (व्हावें तर प्रसंग येईल तसें वागावें)   कोणाची होऊं नये बायको (बाईल) आणि कोणाचे होऊं नये चाकर   घरांत असावी भाकर, नवरा नसावा चाकर   घासिया घोडा, पेटिया चाकर (काय कामाचा)   चाकर   चाकर खाय चुरमा, ठाकर खाय ठिकरी   चाकर चाकराला भाई, बटीक बटिकीला समजावी   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   ज्‍याचे चाकर म्‍हणविले, त्‍यासाठी मेहनत करावी   ज्‍याचें चाकर व्हावें, त्‍यासारखें चालावें   जो ईश्र्वरास मानतो, तो धर्मात्‍मा असतो   जो तो   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   त्याला पीर भेटला म्हणजे तो दबेल   तूंहि राणी, मीहि राणी, चाकर मिळेना पृथ्‍वींत कोणी   तो   दमडीचा चाकर, लाखांचा बेकार   देव दमडीचा, ऊद पैशाचा   धनिकाची सत्ता गरिबावर, रिणको धनकोचा चाकर   पडला कामाला, तोच खरा आपला   पिशालो यजमान जांवच्याकई बुदवंतालो चाकर जांवचें बरें   पोटाचा चाकर-पाईक   बहु चाकर कामावर, बातमी देती घरोघर   मध्यान्ह समयीं आला कोणी, तरी तो विष्णु-समान मानी   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   यजमान सुस्त आणि चाकर मस्त   राखील तो चाखील   वेठीया काम आणि पोटिया चाकर   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   शहाण्याचा व्हावें चाकर पण मूर्खाचा होऊं नये धनी   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   हात (ता-तो) फळी   होऊं नये कोणाची बायको आणि होऊं नये कोणाचा चाकर   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP