Dictionaries | References

(दहा जणांचे अनेकांचे) हात पडणें

अनेकांनी मिळून संपविणें.

Related Words

गळ्यात पडणें   पायापुढें दोनच हात पाहणें   अंबत पडणें   देवावर हात ठेवणें   ढाळ पडणें-लागणें   किसका हात चले, किसकी जबान चले   गोडीस पडणें   सुन्न-सुन्न पडणें   वाडूक नज जाल्यारि हात उष्टो   संवयेचो हात तॉंणा वता   उरावर हात ठेवून सांगणें-बोलणें   गुणास येणें पडणें   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   घरांत सात हात वेळू फिरतो   आकाश कोसळून पडणें   जीव खाली पडणें   पुढें पाऊल पडणें   पुरवठयास पडणें   मिठी पडणें   हात मारणें   हात (ता-तो) फळी   बोला फुलास गांठ पडणें   पुरी पडणें   वाटेचें पाऊल आडवाटेस पडणें   अन्नांत माशी पडणें   हात कापून देणें   वाटेचा पाय-वाटेचें पाऊल आड वाटेस पडणें   हुल-हुल पडणें   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   हात फिरणें   ऊन पाण्यानें हात भाजतील म्हणोन काय आग लागेल?   ओघांत पडणें   अंडें - अंडें गाळणें - घालणें - पडणें - करणें - होणें   जिवाशीं गांठ पडणें   पदरांत-पदरीं पडणें   अंगीं पडणें   उताणा पडणें   कामांत पडणें   पाठीमागें पडणें   झांज पडणें-जाणें   भरीं पडणें   सोनेकी चेडी (चिडिया), हात लगी है   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   हात लावणें, हातभर लावणें   मापटयावर हात घेणें   सांचा-सांचा पडणें   हात गोड कीं हाट गोड   बुधला-ली-बुधली उताणी पडणें   अंतड्यास पीळ पडणें   घशांत हात घातला, परंतु सुका   अक्षता पडणें   अंगाखालीं पडणें   अंगीं पडणें   अजगरासारखेम पडणें - पसरणें   अजगरासारखा पसरणें-पडणें-निजणें   अंडें - अंडें गाळणें - घालणें - पडणें - करणें - होणें   अंतड्यास पीळ पडणें   अंतर पडणें   अन्नांत माशी पडणें   अनुमोदन पडणें   अंबट तोंड होणें - होऊन येणें - पडणें   अंबत पडणें   अभ्यास - अभ्यासाखालीं पडणें   अभाळास भोंक पडणें   अभिमानास पेटणें - पडणें   अरिष्टांतून पार पडणें, तोचि जिवाचा लाभ होणें   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   अवाई पडणें   अश्र्रु पटपट गळून पडणें   आकाश कोसळून पडणें   आकाश वर पडणें   आकाशातून उतरणें पडणें   आग उठणें-पडणें   आगींतून निघून फोटाट्यांत पडणें   आगींतून निघून फोफाटयांत पडणें   आगीभागीं पडणें   आगीं भागीं पडणें   आगीस पडणें   आड पडणें   आडवें पडणें   आंतड्याला पीळ पडणें-बसणें   आपण होऊन खोड्यांत पडणें   आभार मागणें, ओशाळीत पडणें   आसन पडणें   इरेस पडणें   उखळामुसळाची-शीं गांठ पडणें   उघडें पडणें   उजेड पडणें-होणें   (उजव्या, डाव्या) कानावर पडणें-निजणें-लटंणें   उड्या पडणें   उताणा पडणें   उताराखाली असणें-पडणें   उदीम आणि खर्च मित, श्रीचा डावा उजवा हात   उमळ-उमाळ-उमाळा पडणें   उमाळीं-उमाळीस-उमाळ्यास पडणें-येणें   उरक पडणें   उरावरचा हात   एक असणें-पडणें-होणें   एक एक बात, नऊ नऊ हात   एकदां कानफाट्या नांव पडणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP