Dictionaries | References

दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद

ज्याप्रमाणें पावसानें आपणांस भिजविलें तरी बायकोस मारलें तर तिला तक्रार करून चालत नाहीं. तु०
राजा लुटि जरी प्रजाजनाला । माता मारी निज बाळाला । बंधु विकी जरी निज भगिनीला । शरण कुणा जावें ॥

Related Words

दाद   उभें कुसळ व आडवें मुसळ   कांद्याचे कोरड्यास, मानभावाची बायको व गाढवाचें जित्राप यांना श्रम व खर्च नाहीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   त्‍याचा गळा व माझा नळा जेव्हां एकत्र होईल तेव्हां हे काम उरकेल   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   आग रामेश्र्वरीं व बंब सोमेश्र्वरीं   बायको धमकट, व दादला कसपट   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   असुदी व अबादी   मैत्री-मैत्रीचें व प्रेमाचें ढोंग   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   आळशाला विसांवा नाहीं व खादाडाला चव नाहीं   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   आवडीला चाड नाही व प्रीतीला तोल नाही   आप तरणें आणि जग तारणें, आप बुडणें व जग बुडविणें   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   शब्दांचा सिंधु व अकलेचा एक बिंदु   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   ज्‍याच्या गळ्यांत सरी ते सारी रात्र घोकणी करी, व ज्‍याचे गळ्यात दोरी ते सारी रात्र निद्रा करी   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   धन्याला धत्तुरा व चाकराला मलिदा   भाजून बीं पेरलें ना   आपली हानि व दुसर्‍याचें हसूं   विजणा-ना   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कानामागून आले व तिखट झालें   दरेवैर खरवड ना   बापानें केलें नांव व मुलानें वाहविलें गांव   साम्राज्याचें अडलें व आमचें फावलें   उश्ण्यांक मरण ना   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   चिमूटभर कथा व कंठाळभर नमन   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   खबर असल्‍यास गोयें, ना झाल्‍यावर पोयें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   चव ना ढव, दडपून जेव   स्वार्थाक दोळे ना   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   शेळीचें शेंपूट अब्रुहि झाकीना व माशाहि वारीना   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   समुद्रीं मासे व घरीं भरवसे   आसल्यार घॉगॉ, ना जाल्यार ऑगॉ   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP