Dictionaries | References

दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे


पाठीवर दारूचें ओझें असतां गाढव तीन पितां पाणीच पितें. ज्याला एखाद्या वस्तूची किंमत कळत नाहीं त्याला तिचा काय उपयोग. कृपण धन असून दारिद्य भोगतोच ना. तु०
साखरेची गोणी बैलाचिये पाठी । तयासी शेवटीं करवाडें ॥
तुगा ३०१८. ज्याचें त्याला गाढव ओझ्याला.

Related Words

दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   ओवा म्हणतो मी आहे गुणी, पण माझ्यावर पितात पाणी   अथांग पाणी हें नेहमीं भीतिदायक असतें   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   पाणी छाटणें-कापणें   पाणी फिरणें-बोळा फिरणें   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   उचलून पाणी   पाणी मारणें   पाणी हालवून कोठे लोणी निघतें   डोळ्यांस पाणी लावणें   स्वहित-स्वहितावर पाणी सोडणें   उवार पाणी, आयलॅ गॅलॅ   नवें पाणी   आहे मृत्युपरी, पारतंत्र्याची दोरी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आईजी राणी, बाईजी राणी, तोंड धुवायला कोण देणार पाणी   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   आपल्या कानांत बोटें घातलीं असतां धडधड असा आवाज होतो तो कसला? तर रावण जळत आहे त्याचा   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   पाणी जाळणें   आपले गरजे, गाढव राजे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   चढ पढ सर्वांस आहे   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   दारू, जुवा, रंडीबाजी, तेणें लोकीं इतराजी   जेथे बुद्धीचे बळ, तेथें इच्छा नमून राहे   रंजकीची दारू   कोरडी दारू   कपाळ फोडून घेऊन कुठें नशीब उघडलें आहे?   हंसता आहे पुसता नाहीं   आशा प्रीतीचें बंधारण, आहे मनाचे स्वाधीन   पोरीं संसार, अन्‌ गोन्हीं शेत, कधीं झालें आहे?   पोटानें पुरें म्हणविलें आहे   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   खारें पाणी आडांत, गोड कोठून पोहर्‍यांत   आपलें नकटें आणि लोकांचे चोखटें बरोबर आहे   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   डोळ्या अवलोकन साहे, जिवा तसें मन आहे   मी बी राणी तूं बी राणी, पाटाचें कोण आणी पाणी   समेट-समेट ही एक मोठी सिद्धि आहे   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   विनोद-विनोद, हास्य आणि थटटा हीं मित्रत्वाचें विष आहे   ज्‍याचे अंगी नाही पाणी, त्‍याचा जीव मेल्‍यावाणी   लूट. ‘हिंदुस्थानची जी पावडेंओढ चालली आहे.’   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   आडवें पाणी   आळशाला ऊन पाणी   आशा अमर आहे   कलहवृद्धि न करावी हा थोरांचा संप्रदाय आहे   घाल पाणी आणि कर कालच्या वाणी   छपन्न देशचें पाणी प्याला आहे   जनन मरण सर्वांला आहे   तुझ्या बारशाला जेवलो आहे   तांबडें पाणी   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   पाणी पाणी करणें   पोटाचें पाणी होणें   बोलण्यापेक्षां कृतीस मोल आहे   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   मेलेल्याला मारणें हा मूर्खपणा आहे   मारणारापेक्षां तारणारा अधिक आहे   वियोग-वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   शिंदळीला पोराची आशा आहे   सरासरी-सरासरी गुडघ्याइतकें पाणी   हाडांचा चुना-चुरा-हाडांचा चूर-हाडांचीं काडें-हाडांचें पाणी, मणी-हाडांच्या फुंकण्या करणें होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP