Dictionaries | References

दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण

( गो. ) दुसर्‍याचे गुण घ्यावे आणि आपल्यांतले अवगुण हुडकावे.

Related Words

दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   दुसर्‍यागेले सोदी गुण, आपणागेले पळे अवगुण   षड् गुण   घटकेचा गुण   सहा गुण   गुणापसून गुण उत्‍पन्न होतात   नऊ गुण   गुण उधळणे   गुण काढणें   गुण शिकविणें   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   जे गुण बापाचे, ते गुण पोराचे   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   गुण उधळणें-पसरणें-पाघळणें   गुण घेणें   पांचीं गुण तो पन्नाशीं गुण   गुण करणें   गंगा आली आळशावरी, आळशी पाहूनि पळे-होई-दुरी   जे गुण बाळे, ते गुण लेंकुरवाळे   ढवळ्याशेजारीं बांधला पवळा, वाण नाहीं पण गुण लागला-लागतो   शेटीचोय गुण आनी काना चोय गुण   चैत्र गळे आणि कुणबी पळे   कांहीं सोन्याचा तर कांहीं सवागीचा गुण असणें   विडी-वीडि वेडतल्या ताळो पळे, पुडडि ताणतल्या दोळे पळे, पान खातल्या आंगण पळे   आपले गुण पाघळणें   ती गुण   गांव जळे मारुति पळे   पुरुष पळे ते लाठाः विरमला तो विरळाः   गुण गेला पण वाण राहिला   ढवळ्याशेजारी बांधला पोवळा, वाण नाही पण गुण लागला   अवगुण   उपजत गुण   घटकेचा गुण   दैव-उदय झाल्यावीण, प्रगट होत नाहीं गुण   धारजिण गुण   पाटलाची सून, वडारणीचे गुण   वेडे वाकडे चाळे आणि वाघाला पाहून पळे   वेळेचा गुण   विडी-वीडि वेडतल्या ताळो पळे, पुडडि ताणतल्या दोळे पळे, पान खातल्या आंगण पळे   षड् गुण   सोन्याचा कांहीं गुण, सोनाराचा कांहीं गुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.