Dictionaries | References

देई घेई ती आईबाई, न देई ती मसणांत जाई

जी नेहमी देत घेत असेल ती आईसारखी वाटते व जी याप्रमाणें संबंध ठेवीत नसेल ती मेली तरी तिच्याबद्दल काही वाईट वाटवयाचें नाही.
ज्याच्याकडून आपणाला कांहीं प्राप्ति होते त्याची आपण स्तुति करतों पण ज्याच्याकडून प्राप्ति होत नाहीं त्याची अगदीं पर्वा करीत नाहीं.

Related Words

ती   नांव न घेणें   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   ती गुण   पाऊल मागें न देणें   बाकी न ठेवणें   चुना पानाला न लागणें   भवति न भवति   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   नावडे वरा, ती नावडे अवघ्या घरा   वर-वरं प्राणत्यागो न पुनरधमानामुपगमः।   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   तृणाला चाड आहे ती त्‍याला नाहीं   पुराणामित्येव न साधु सर्वम्‌।   नाम असे उदारकर्ण, कवडी देतां जाई प्राण   जी खोड बाळा, ती जन्मकाळा   जी संवय बाळा, ती जन्मकाळा   धडोत (ती)   देवळांत काशाची घंटा टांगली, आवाज न निघे कदाकाळीं   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   असतांना दैव बरं, बुडवितांही न मरे   चिंता वाहतां बहुत, कर्ज न फिटे निश्र्चित   शब्दाबाहेर पाऊल न टाकणें   कोणावरहि जो प्रीति न करी, त्‍यावर कोणी लोभ न धरी   वैद्य भेटला कच्चा, प्राण घेई पोराचा   मनगट-मण (न) गट चावणें-चावून घेणें   सूकृतीच्या पोटीं जन्म घेई प्रीति   साप न म्हणावा बापडा, नवरा न म्हणावा आपला   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   न दिसती तारांगणें   तुला न मला, घाल कुत्र्याला   शय्या पाळीतां आणिकेसी न रमे कांताः   सारखे-सारखे सारखे, कोणी न पारखे   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   कोणी आपले दोष न छेडी, त्‍याचें पुन्हां आचरण करी   जें न निघे संबंधीं तें निघे जेरबंदीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   योग्यता-योग्यतेनें मिळवी, तें दैवावर न घालवी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   शब्द खालीं पडूं न देणें   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   चोरी, चहाडी, शिंदळकी (न करावी)   सब छोडे मेरा रब न छोडे   विंदाण-न   बुळीद-न   अशाश्वत-ती   आईबाई   आरत-ती   उतरता-ती   ऐरावत-ती   कंबखत-ती   कामाची घाई, हळू हळू जाई   कीड मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   खरवत or ती   गरत-ती   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   चार जणांची आई, बाजेवर जीव जाई   चोरक्रांत-ती   चौवेत or ती   चौवेत-ती   जाई   तिवेत-ती   ती   दुडता or ती   धर्माची आई आणि काय देई   पकडला रोही, त्याच राना जाई   पंचामृत खाई त्यास देव देई   पत्रास _   प्रत्यक्ष पाही, त्याला मन साक्षी देई   बरीगत or ती   मागुता-ती   मावळत or ती   मिनत-ती   यति or ती   यति-ती   युवति-ती   यात-ती   वरुन वरुन नटून जाई आणि काळीज बोका खाऊन जाई   वाणी गूळ खाई परी मांडी आड घेई   सुखाची आईबाई   संगत-ती   सगळें घेतां अर्धे जाई   संजायत or ती   सांत-ती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP