Dictionaries | References

देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?

(गो.) देवानें दिलें म्हणून त्याचा अपुभोग घ्यायला शहाणपण नको का?

Related Words

देवान दिलें म्हणु भोगूंक समजुं नाका?   नाका   देवान दिल्लें कोणाच्यान व्होर नोजो   पोव सारयला म्हणु फिरंगिण जायना   बामणा नाका जालेली बाइल सुण्याकई नाका   ज्‍याला बायल नाका, ताका बायलेचो वर्गय नाका   कान खावचें भांगार नाका, मान वळ कुवंचो मुंडासु नाका   जन्म दिला, पण कर्म नाहीं दिलें   माका नाका तें सगळे संसाराक नाका   होडांसांगाति व्यारु नाका, हुनासांगाति मेण नाका   कुंकडा पीला उस्‍तुच्याक शिकौपाक नाका   रडतलो चाकरु नाका, कोपतलो यजमानु नाका   भुकेक पोळी नाका, निदेक माचो नाका   वाडिल्लें नाका सांड्डिलें जाय   (नाका- तोंडावरची) माशी न हालणें   देवान दिल्लें सर्ना आनी मनशांनी दिल्लें उर्ना   देवान दिल्लें ते मनशाकड किते   नाल्ला दर आयली म्हणु बुकल्यांचेर घोणि व्हांवच्यो?   हैरुं-हैरुं धावता म्हणु गायंडळु धांवता   फोपळ-फोपळ आसतना व्हांटीतुं घाल्ले म्हणु झाड जातचि जात्तवे?   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   घरचो दिवो म्‍हणु उम्‍मा घेवचिवे   आजानें वयिलो रुकु, म्हणु गळपासु घालुनु धेवंचो वे?   दोळे फुटले म्हणु हिशेब बुडलो?   अंकुश आस्स म्हणु हस्ति मोलायिली   ह्या कानानें ऐकिलें आणि ह्या कानानें सोडून दिलें   शेंबूड माझ्या नाका आणि मी हांसें लोका   कांट्यानें वच्याक खुटो नाका   आवैक नाका लेकरूं, आजे कित्या जाय नातरूं?   बापायची भैण आका, ते म्हाका दोळे मुखार नाका   न्याय करतलो जाल्यार फोण्या वचुंक नाका   बापायक पुत नाका, आज्याक कित्याक नातु जाय   धर्मांत (धर्मानें) दिलें नेसायला आणि परसांत गेली मोजायला   उज्याक भिलेलि बाईल, थंडीक मिलेली घोवु, कित्याकई नाका   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   दैवानें दिलें पण कर्मानें नेलें   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   देवानें दिलें व कर्मानें (नशीबानें) नेलें   वाडू हाळळे वेळार नाका म्हणता, कुणब्या जांवयिं तट्टी व्हांवता   देवा! दिरे पूत, देवान्‍ दिलें भूत   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   नाका म्हणयार राजा जांवय करतात   शेजीनें दिलें बोट, त्यानें काय भरलें पोट   मागतल्याक ना पूतु, नाका म्हणतल्याग नातु   बरें करुंक कळाव जाय, वायट करुंक वेळ नाका   धर्मांने दिलें, कर्मानें नेले, कर्माचे फळ थोर झालें   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   कोंबिये पिलाक उस्‍तुंक शिकौंक नाका   धन पहा. धणू जा जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   बायल नाका जाल्लैल्याक ताकांत फातर येता   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP