Dictionaries | References

दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!

जर भरपूर भांडे खाण्यास पाहिजेत तर त्यासाठीं कष्ट केले पाहिजेत. देवहि असेंच म्हणेल. सुखानें कोणी घालणार नाहीं. तर त्यासाठीं स्वतः श्रम केलेच पाहिजेत.

Related Words

घळघळ   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   विटाळ-विटाळ करुन घेणें   लग्न म्हणतें करुन पाहा आणि घर म्हणतें बांधून पाहा   करा सेवा, खा मेवा   कागदाचीं तारवें करुन पोहविणें   हाताचे मांडे करणें   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   खा खा सुटणें   मनाचे मांडे मुरगळून खाय   नांवानें आंघोळ करुन मोकळा होणें   तोंडाचे मांडे   फू करुन टाकणें   मागें-मागें करुन टाकणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   खा करणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   पोट खराळणें-घळघळ करणें   काबाड कष्ट - काम   रांडे घरीं मांडे, लुच्च्या घरीं झेंडे   वांकडी मान करुन पाहाणें   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   भोंबा-भोंबा करणें-करुन सांगणें   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   नंदी आपण पाषाणाचें, आपण देवा कशाचे?   घे गे रांडे वाइण, म्‍हळ्यारि घेत कोण?   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   वलं दे ज   आंबसुका-खा   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   तालुका-खा   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   स्वप्नीं पुर्‍बा मांडे खाणें   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   दे दान, सुटे गिराण   नवशिका or खा   मांडे केले, हात झाडले   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   तारका or खा   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   अपात्रीं बक्षीस करणें अनुपकार करुन घेणें   आंबसुका-खा   आबा बायल जा आनि भीक मागून खा   ऊन खाण्यानें तोंड जळते, थंड करून खा   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   ओसंग or गा   कडाका-खा   करुन   कष्ट   कोरडे कष्ट   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   खोका or खा   खोका-खा   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   गडका or खा   गा   तडाका-खा   तुनुमुनु करुन   तालुका or खा   तालुका-खा   तीन कष्‍ट   तोंडाचे मांडे   धा, जाय तें खा   नवशिका or खा   पत्रास _   पाठशिंगी or गा   पोटकटारी करुन घेणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   मुजाख or खा   मुजाख-खा   मानेवर खडा ठेवून काम करुन घेणें   रूपरेषा-खा   वांकडा-डी-डें-वांकडी पगडी करुन   शाळंका or खा   शिवाशिव करुन घेणें   साळोंका or खा   हाताचे मांडे करणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP