Dictionaries | References

दे गा देवा घळघळ मांडे, कष्ट करुन खा गे रांडे!

जर भरपूर भांडे खाण्यास पाहिजेत तर त्यासाठीं कष्ट केले पाहिजेत. देवहि असेंच म्हणेल. सुखानें कोणी घालणार नाहीं. तर त्यासाठीं स्वतः श्रम केलेच पाहिजेत.

Related Words

घळघळ   अंतःकरणांत घर करुन बसणें   फुलवणें-फुलवून काम करुन घेणें   विटाळ-विटाळ करुन घेणें   लग्न म्हणतें करुन पाहा आणि घर म्हणतें बांधून पाहा   करा सेवा, खा मेवा   हाताचे मांडे करणें   कागदाचीं तारवें करुन पोहविणें   मनाचे मांडे मुरगळून खाय   एक मारी उंडे, एक मारी मांडे   खा खा सुटणें   नांवानें आंघोळ करुन मोकळा होणें   याहो मुंगळोजी? गूळ खा   खा करणें   मागें-मागें करुन टाकणें   तोंडाचे मांडे   फू करुन टाकणें   बरोबरी पाहणें-करुन पाहणें   पोट खराळणें-घळघळ करणें   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   काबाड कष्ट - काम   बेंबीच्या देठापासून जोर करुन बोलणें   भोंबा-भोंबा करणें-करुन सांगणें   अंडाचें निवणें नि चोटाची फडा करुन बसणें   नंदी आपण पाषाणाचें, आपण देवा कशाचे?   रांडे घरीं मांडे, लुच्च्या घरीं झेंडे   वांकडी मान करुन पाहाणें   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   बायको रे करीनास, तूंच गे रांडे होईनास   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   दे दान, सुटे गिराण   आपण करावे अन्याय, देवा घरी न्याय   नवशिका or खा   मांडे केले, हात झाडले   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   तालुका-खा   बरें करीत असावें-करुन ठेवावें, तें कधीं फुकट जात नाहीं   स्वप्नीं पुर्‍बा मांडे खाणें   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   तारका or खा   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   मोकळा-मोकळा कंठ करणें-करुन रडणें   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   देवा   वलं दे ज   आंबसुका-खा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP