Dictionaries | References

दे दान, सुटे गिराण

ग्रहण लागलें असतां दान मिळावें म्हणून मांग लोक वरीलप्रमाणें म्हणत भीक लागतें ग्रहण लवकर सुटतें अशी जुन्या लोकांची समजूत आहे. (ल.) भिक्षेकर्‍यांची हीन वृत्ति.

Related Words

दान   जसें दान, तसें पुण्य   आदळून जेवण, किळचून दान   दे दान, सुटे गिराण   दे धरणी ठाव   मायची जिंदगी जावय दान दिता   लेजे दान की दीजे प्राण   देल्लं दान, मागे मुसलमान   मरी गाय बम्हनको दान   तुझें राहूं दे थडे, माझें घे कडे   दान मेळळले गायिचे दांत चोवप आस्स वे?   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   शंखोबा? तर ओबा, दे लाख (दोन हजार) तर घे सव्वालाख (तीन हजार), देतोस काय तर घेतोस काय?   आकुळ्ळेलि गायि आप्पा भट्टाक दान   मेरी-मेरी गाय बह्मनको दान   तीळ दान देणें   आधीं सोन्याचा उंबरठा होऊं दे मग कपाळ फुटूं दे   दान हें प्रथम जवळच्यास व नंतर दूरच्यास करावें   साधु जरी झाला, भोग न सुटे तयाला   दे माय! धरणी ठाय (ठाव)   हत्ती चालतो आणि कुत्रें भुंकतें-भुंकतात- ‘ हाथी चाल चलत गति अपनी, कुतर भुकत वाकु भुकवा दे । ’   पुण्याई देणें-दान करणें   एक तिडीक दे आणि घरची धनीण हो   गोठणीच्या गाई, माभळभट (बाळ्या) दान देई   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   दक्षिण वायु सुटे, पाउस घेऊन उठे   जिभेने बांधली गांठ, न सुटे चाळवितां दांत   कवड्यांचे दान वांटले, गांवांत नगारे वाजले   दे रे हरी, पलंगावरी (बाजेवरी)   राम झरुके बैठकर सबका मझुरा ले, जैसी ज्याकी चाकरी वैसा वांको दे   वलं दे ज   जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिये तब अन्न न दे (अब दांत दिये का अन्न न दे हैं)   तुझें घर जळो दे, माझी वांगी भाजूंदे   कान कुरकुटी तेल मीठ मागे, न दे त्‍याच्या कानास लागे   माझें घोडें, जाऊं दे पुढें   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   असूं दे माझें चोरटें, घरदार राखतें   नगदी दान व कागदी मान   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   लोकाच्या गायी, माभळभट दान देई   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   गुलाबाचा वास, मना दे उल्‍हास   याचना-याचना केल्याशिवाय दान मिळणार नाहीं   दे रे वाण्या, खा रे प्राण्या   आण पायली, करूं दे वायली   आण मण, करूं दे सण   घे आपले लुगडें फेडून आणि दे माझा म्‍होतूर काढून   आरडून दान, किंचाळून भोजन   दे बाय लोणचें, बोलेने तुझ्या हारचें   दे ग बाई जोगवा ! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   आकुळ्ळेलि गायि आप्पा भट्टाक दान   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   गिराण   तीळ दान देणें   दान   दान II.   पुण्याई देणें-दान करणें   पत्रास _   मरी गाय बम्हनको दान   मेरी-मेरी गाय बह्मनको दान   म्हातारी गाय ब्राह्मणाला दान   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP