Dictionaries | References

दे रे देवा ! कुरुप, तर देवानें दिलें स्वरुप

मुदाम वाईट मागतां चांगलें मिळणें. कधीं कधीं चांगली गोष्टहि पथ्यावर पडत नाहीं तेव्हां म्हणतात.

Related Words

एक आग झाला तर दुसर्‍यानें पाणी व्हावें   राऊत-राऊत असे खरमरा तर घोडा चाले तुरतुरा   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   मुलाला जपलें तर म्हातारें होईल   भटो बायको कां कराना? (तर) म्हणे तुम्हींच कां व्हाना?   खरी सासू धरती कान, तर आखाड सासू मागती मान   आली घडी तीर तर धर, मिळणार नाही गेल्यावर   पोराचा कापला खवडा तर न्हाव्याला काय दुःख?   मीपणा टांकशील तर देवपणा पावशील   काकमैथुन पाहावें, तर सहा महिन्यांत स्‍मशानांत (मसणांत) जावें   घी गेलें पण ठामणें तर राहिलें   बुडांत नाहीं तर वर कोठून येणार?   गाढव लाथ झाडी तर काठीनें झोडी, पायानें मारशील तर दुसरी लाथ झाडील   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   जर ती असती, तर घरभर पोरें होतीं   दे माय! धरणी ठाय (ठाव)   कशी मागावी भीक, तर तंबाकू खायला शीक   गांडीत बोट घालूं नये, घातले तर हुंगूं नये, हुंगले तर सांगूं नये, सांगितले तर तेथे राहूं नये   बोतर-बोतरार इतलें तर कापडार कितलें   आडांत पाणी खारें तर पोहर्‍यांत गोड कोठून येणार   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   पावला तर परमेश्वर, नाहींतर घातशनैश्वर   आज मला, तर उद्या तुला   मागतां येईना भीक, तर तंबाखू खायला शीक   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   अंगावर पडें तर दुणें बळ चढें   धन असे पाताळीं, तर तेज दिसें कपाळीं   जे जाती देवा, ते सगळे नव्हेत बोवा   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   पिकास द्या कोळपणी, धान्य भरा रे गोणीं   एका देवा केशवा, दूसरा देव नसावा   जळै रे कोंब्‍या जळैता, गुवांत तकली लोळैता   शेणा थापो जमिनीर पडलो तर माती घेतल्याशिवाय उठता?   घरोघर पिकले मोती, तर त्‍याची किंमत काय होती   फिरेल काळ, तर बदलावी चाल   उखळांत घातला तर सात घाव चुकवील   बिधरी-बिधरी तण तर शेतकरी फिरे वणवण   माणूस फिरलें तर फिरलें पण घराचें वासेहि फिरले   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   घरोघर पिकले मोती तर त्‍याचे मोल काय होतें   मनांत असेल तर मार्ग दिसेल   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   जगीं सर्वसुखी कोण? तर विचारी   एक रूईचा चीक तर दुसरा शेराचा चीक, दोघे सारखेच   गळीं पडे काम, तर खर्ची पदरचा दाम   शेण पडलें तर माती घेऊन उठतें-उठेल   येतील वांग तर फेडतील पांग   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   अक्कल नाहीं पण मुलगा तर दाणा आहे   आब आयलो म्हुण रेड्या पानो ओढलो तर दुध येता?   आंब्यावर धोंडा मारून पाहूं, लागला तर लागला नाहीं तर नाहीं   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें-जाईल, पण तंगडी उंच-वर केली नाही तर   कुरुप   किडे (कीड) मुंगी खाई, तर तारूं सलामत जाई   खुदा हरामजादेको नाखून न दे   खरोखर-रीं-रे   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   चार महिने झोपेंचें व्रत केले, गुण नाहीं दिला देवानें   जन्म दिला, पण कर्म नाहीं दिलें   पत्रास _   परभारां-रा-रीं-रें-रे   भुरंगीं कितलीं असत, तर असत शकिक जायशीं   रे   लागल्या मघा तर सांधीकोनीं हगा, न लागल्या मघा तर ढगाकडे बघा   श्रीमंतानीं गू खाल्ला तर औषधासाठीं व गरिबांनीं खाल्ला तर पोटासाठीं   स्वरुप   हयातीचा दम असला तर   हरा-रे वारा-रे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP