Dictionaries | References

(दोन) पाटया टाकणें

उपरणें झाडून मोकळें होणें
ठराविक मजुराप्रमाणें काम करणें
आपलें म्हणून काळजीनें काम न करणें. ‘उपरणें झाडून मोकळें होण्याच्या किम्वा दोन पाटया टाकण्याच्या क्षुद्र वृत्तीनेंच शिक्षक काम करत असेल तर त्याला त्या धंद्यांत कांहींच किफायत नाहीं.’
आमच्या इंदूचें शिक्षण,पा.९९.

Related Words

(दोन) पाटया टाकणें   तटका तोडणें-तोडून टाकणें   करून चुकणें-टाकणें   फू करुन टाकणें   ओवाळून टाकणें   मागें-मागें करुन टाकणें   पाण्यांत टाकणें   आगटी विझवून टाकणें   चिमटी टाकणें   दोन बायकांचा दादला आणि सुख नाही जिवाला   दोन बायलांये घोव मधी हुमकलता   सांडण-सांडण सांडणीं टाकणें   प्रकृतीनें ताळ सोडणें-टाकणें   स्वर्ग दोन बोटें उरणें   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   दुराडी बांधून टाकणें   एका दगडानें दोन पक्षी पाडणें   मागें टाकणें   माती टाकणें-घालणें-लोटणें   एखाद्याशीं टाक टाकणें   दोन व्हडयाचेर पाय दवरप   गाशा टाकणें   ओढून टाकणें   भक्ष्य-भक्ष्यस्थानीं टाकणें-सोडणें उतरणें   प्राण ओवाळून टाकणें   उघडी मांडी करणें-टाकणें   अभाळ डोक्याला लागणें - दोन बोटें उरणें - ठसठसा लागणें - ठेंगणें दिसणें - ठेंगणें होणें - टेंकणें   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   सांडणी-सांडणीस टाकणें-घालणें-पाडणें   गवाळ्यांत घालणें-टाकणें   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   डोकीवर भंडारा टाकणें   दोन पैच्या भाजीस तीन पैचा हेल   मिठाचा खडा टाकणें   खाऊन पिऊन दोन पैसे बाळगून असणें   पाण्यांत काठी मारली तर कां दोन जागा होईल? पाण्यांत काठी मारली तर दोन होत नाहींत   दोन आण्याची चट्टीपट्टी, बारा आण्याची मलमपट्टी   जळत्‍यांत पेढी टाकणें   एक घाव कीं दोन तुकडे   पड टाकणें   उदकार माल्ल्य़ार दोन जातात व्हव?   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   तोडून टाकणें   दोन वेळा काम केलें सहज होतें चांगलें   क0 टाकणें   काडी मोडून दोन तुकडे   एक भय दोन जागा असतें   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   होम-होमकुंडीं घालणें-टाकणें-देणें-पडणें सांपडणें   अक्षत टाकणें   अंग टाकणें   अंधळो दोन डोळे मागना - अंधळो मागता एक डोळो देव दिता दोन डोळे   अंबणें - अंबत टाकणें   अहाळणी-अहाळण्याकहाळण्या टाकणें-देणें   आगटी विझवून टाकणें   आगीत उडी घालणें, घेणें-टाकणें   आज करणें ते उद्यावर न टाकणें   उघडी मांडी करणें-टाकणें   उघडी मांडी टाकणें   उतरून टाकणें   उदका पाण्यानें करून टाकणें   उलग वारणें-वारून टाकणें   एक नाहीं (कीं) दोन नाहीं   एक नाहीं, दोन नाहीं   एकाचे दोन करणें   एखाद्याशीं टाक टाकणें   ओढून टाकणें   ओवाळून टाकणें   क0 टाकणें   करून चुकणें-टाकणें   केरवारा करून टाकणें   क्रिया टाकणें-सांडणें-सोडणें-विसरणें   कात टाकणें   कानापाठीमागे टाकणें   कानामागे टाकणें   काळीज काढून टाकणें-पुढें ठेवणें   काळीज पाठीमागें असणें-टाकणें   खवडा करणें-करून टाकणें   खाऊन टाकणें   खिशांत टाकणें   गेनमाळ टाकणें   गवाळ्यांत घालणें-टाकणें   गांवावरून ओवाळून टाकणें   गाशा टाकणें   गोळा टाकणें   घरावर टाहळा टाकणें   घशांत टाकणें   घोडा टाकणें   चिठ्‌ठी-ठ्‌या टाकणें   चिठ्‌ठी फिरविणें-माघारी टाकणें   चिमटी टाकणें   जळत्‍यांत पेढी टाकणें   जळत्यांत पेंढी टाकणें   जेविता ठाव टाकणें   जाणून बुजून आडांत उडी टाकणें   जानवें धोतर फाडणें-टाकणें   जिता कीं मेला करून टाकणें   जीव टाकणें   टाकणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP