Dictionaries | References

नको क्षमा कृतघ्नाची, करील हानि सत्त्वाची


कृतघ्न मनुष्यजवळ क्षमेची याचना करण्याची पाळा येऊं नये
कारण त्यामुळें सत्त्वाची हानि होते.

Related Words

नको   जेवणाएवढा लाभ नाहीं, मृत्‍यु (मरणा) एवढी हानि नाहीं   जाणून अपराध करी, त्‍यास क्षमा न करी   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   अविचारें नको मानूं, नको अपमानूं   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   धोपट मार्गा सोडूं नको   सत्त्वाची चांगुणा   अज्ञान लोभास घाली, पडूं नको त्याच्या ख्यालीं   नकोरे नको जन्म तो रे भटाचा। कदां तृप्ति नाहीं सदा दीन वाचा॥   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   आपला स्वभाव आवरून धरी, नाही तर करील तुजवर स्वारी   राजा करील ती पूर्व (दिशा)   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   नाहीं निर्मळ जीवन। काय करील साबण॥   सत्त्वाची सावित्री   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   अल्प ज्ञानें अति हानि   इच्छा करी पुत्राची, तो हानि झाली भर्त्याची   आपली हानि (हाण), जगाची मरमर   आपली हाण (हानि) आणि जगाची मरमर   ख्यालीखुशाली केली ज्‍यांनी, धन शक्ति अब्रूची केली हानि   छाती करील त्‍याचा व्यापार   स्पष्ट-स्पष्टोक्तीच्या आंगीं निष्ठा नको वाउगी   लष्कर सैल, इन्फंट्री बैल आणि पोलीस करील तें होईल   जातीची खावी लात, परजातीचा नको भात   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   अशी मुलगी फटाकडी की नवर्‍याला गाभण करील   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   मी भाग्याची, संगत नको चांडाळाची   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   गरिबी पत्‍रकली पण ॠण नको   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   चावडीबाहेर (वर) बोंब मारायला पाटलाची परवानगी नको   आपला अपराध चुकवावया, दुजावर घालूं नको वायां   पुरवली मीठ भाकरी, पण दुसर्‍याची नको चाकरी   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   वाटोळया खुराचा, नाश करील घरादारांचा   नांव नको!   नको स्वर्गाची नौकरी, व्हावें नरकाचे अधिकारी   घरचे देवास नैवेद्य नको-लागत नाहीं   मोलकरणीशीं राहिलें नीट तर ती दळील बारीक पीठ, नाहींतर घरीं नेऊन करील वीट   आहे जे सामर्थ्य, त्याहून नको व्यर्थ   आत्मस्तुतीचा बांका नको फुंकूं फुका   पै-पैची काळजी घेतली म्हणजे रुपयांकडे पहावयाला नको   विवाह-विवाहाच्या कारणीं, नको अंमगळ वाणी   अभ्यास करील त्याची विद्या, जपेल त्याची लक्ष्मी, खपेल त्याचें शेत व मारील त्याची तलवार   उसवलेल्यास शिवील पण निसवलेल्यास काय करील   क्षमा   धोपट मार्गा सोडूं नको   नको नको होणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP